สมุนไพรมาร์คหน้า “Kafo’ homemade”

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กฤษณา เยื้องกรายพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ศิริมัทติญา โรจนกสินารายณ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว เสาวรส เกียรติพัฒนกุลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง ลมูล ทัศนาสามัญ
5นาง ฐิตาภา อาภาศิริกุลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ปณาลี แก้วทองปวช.
2นางสาว ปัจมาภรณ์ อุปมาปวช.
3นางสาว ปิยเนตร คงอยู่ปวช.
4นางสาว ณัชชา กลิ่นอ่อนปวช.
5นางสาว โชติกา คุ้มศิริปวช.
6นางสาว ปวีณา ทองอาบปวช.
7นางสาว วสุธา ไชยคตปวส.
8นางสาว ทิพวรรณ ภวบัณฑิตภรณ์ปวส.
9นางสาว กฤษณา เยื้องกรายปวส.
10นางสาว ปาริชาติ เย็นจอหอปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

ผลการวิจัยการประเมินความความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์มาร์คบำรุงผิวหน้าสมุนไพร “Kafo’ homemade” พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินจำนวน 30 คน ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66 เป็นเพศหญิงจำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ผู้ประเมินมีอายุระหว่าง 15-25 จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 43.33 อายุระหว่าง 26-30 จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30 อายุ 30 ปีขึ้นไป จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.6 และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59อยู่ในระดับดีมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สมุนไพรมาร์คหน้าจากสมุนไพรไทยราคาประหยัดที่สามารถรักษาสิว ฝ้า รอยด่างดำ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาร์คหน้า “Kafo’ homemade”
1. สมุนไพรมาร์คหน้าจากสมุนไพรไทยราคาประหยัด
2. สมุนไพรมาร์คหน้าจากสมุนไพรที่สามารถรักษาสิว ฝ้า รอยด่างดำ
3. ทราบถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาร์คหน้า “Kafo’ homemade”