ไรซ์เบอรี่เพื่อสุขภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง คณิตา ซิ้วเตี้ยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง รัชดาวัลย์ พรหมปลัดพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย สมเกียรติ วาดอักษรอุตสาหกรรม
4นาง สุริยา พรรณรายพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เกียรติศักดิ์ บัวเนี่ยวปวช.
2นาย วรพรต วิเชียรประพันธ์ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการรักษาสุขภาพและเห็นประโยชน์นานาชนิดของข้าวไรซ์เบอรี่ จึงได้คิดค้นการทำจมูกข้าวไรซ์เบอรี่เพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะคนในวัยชราซึ่งมีข้อจำกัดในการรับประทานอาหาร และเพื่อบำรุงรักษาสุขภาพผู้วิจัยจึงได้คิดที่จะสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาสุขภาพและง่ายต่อการรับประทาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ช่วยรักษาสุขภาพ
รักษาโรคต่าง
ได้พัฒนาสูตรจมูกข้าวไรซ์เบอรี่เพื่อสุขภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด
สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนท้องถิ่นได้
สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์