ศิลปะไทยลายทอง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อาธร น้อยแก้วศิลปกรรม
2นาย ทรงธรรม ขำทวีศิลปกรรม
3นางสาว วรางคณา สบายใจสามัญ
4นาง ลมูล ทัศนาสามัญ
5นาง พิมลศรี สุขอนันต์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณัฐธิกานต์ อินทร์ขำปวช.
2นางสาว พิณทิพย์ แก้วลือชัยปวช.
3นางสาว ธัญชนก ปิ่นเพชรปวช.
4นาย สหรัฐ ทะวินปวช.
5นาย ธชย เกษศิลป์ปวช.
6นาย สุภกิณห์ กลีบสุวรรณปวช.
7นางสาว อัญชุลีกรณ์ เทียนทองปวช.
8นางสาว วรกานต์ หงษ์ทองปวช.
9นางสาว จิราภรณ์ สืบอ่ำปวช.
10นางสาว กัญชลิดา เฉลิมไทยปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ไม้ตาลประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ศิลปะไทย ลายทอง โดยใช้การเขียนงานจิตรกรรม 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ศิลปะไทยลายทองที่ประดิษฐ์ขึ้น ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ไม้ตาลบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย ได้ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่คือ ผลิตภัณฑ์ศิลปะไทยลายทอง ที่มีรูปลักษณ์แปลกใหม่ มีความงดงาม ความประณีต เป็นที่น่าสนใจ แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ไทย และได้รับความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ศิลปะไทยลายทองอยู่ในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์ศิลปะไทยลายทองเป็นการออกแบบการเขียนลวดลายจิตรกรรมไทยบนวัสดุไม้ตาลชนิดต่างๆ เช่น การเขียนลายไทยบนฐานตะเกียงเทียนหอม แล้วนำฐานตะเกียงมากระปอบกับแก้วตะเกียง เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงาม โดยจะใส่กล่องที่บุด้วยผ้าเพื่อเพิ่มมูลค่าและดูสวยงามมากยิ่งขึ้น ดำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญาชาวบ้าน กระบวนการเก็บรักษาให้ผลิตภัณฑ์ไม้ตาลให้ใช้ได้นานไม่ขึ้นรา โดยการลงแลกเกอร์เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและยืดอายุการใช้งานและการเก็บรักษาควรเก็บไว้ในที่แห้งไม่มีความชื้น
ดำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญาชาวบ้าน กระบวนการเก็บรักษาให้ผลิตภัณฑ์ไม้ตาลให้ใช้ได้นานไม่ขึ้นรา โดยการลงแลกเกอร์เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและยืดอายุการใช้งานและการเก็บรักษาควรเก็บไว้ในที่แห้งไม่มีความชื้น