พุทธบูชาแห่งอาณาจักรศรีวิชัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

1.พุทธบูชาแห่งอาณาจักรศรีวิชัย สร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยเทคนิคลายรดน้ำแบบโบราณ ศึกษาลวดลายที่มาจากลายปูนปั้น สถาปัตยกรรม ประติมากรรมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของอาณาจักรศรีวิชัย 2. เปลือกหอยนางรมบดสามารถนำมาเป็นสมุกซึ่งใช้ในการเตรียมพื้นลายรดน้ำได้ดี เปลือกหอยนางรมบดเป็นส่วนผสมในการหล่อขึ้นรูปชุดอุปกรณ์หิ้งพระ ได้แก่แจกัน,เชิงเทียน,กระถางธูป เหมาะสมที่สุดเพราะมีความแข็งแรงและมีน้ำหนักเบา 3. ความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญพบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุดคือด้านเทคนิคลายรดน้ำแบบโบราณ ซึ่งชิ้นงานมีความละเอียด ประณีตสวยงาม ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก ( = 3.93 , S.D. = 0.14)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.พุทธบูชาแห่งอาณาจักรศรีวิชัยศึกษาลวดลายที่มาจากสมัยอาณาจักรศรีวิชัย สร้างสรรค์เป็นเทคนิคลายรดน้ำแบบโบราณงานหัตถศิลป์ไทยแบบประณีตศิลป์ลงบนชุดหิ้งพระสำหรับไว้บูชาเพื่อส่งเสริมให้เกิดสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยภายในบ้านสิ่งประดิษฐ์พุทธบูชาแห่งอาณาจักรศรีวิชัยเป็นมรดกทางประเพณีวัฒนธรรมงานหัตถศิลป์
2.พุทธบูชาแห่งอาณาจักรศรีวิชัยเทคนิคลายรดน้ำแบบโบราณเป็นการพัฒนารูปแบบของหิ้งพระนำไปสู่การต่อยอดในเชิงธุรกิจให้ประโยชน์เป็นสินค้าใหม่ๆ เกิดคุณค่าทางวัฒนธรรม
หิ้งพระสำหรับไว้บูชาเพื่อส่งเสริมให้เกิดสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยภายในบ้านสิ่งประดิษฐ์พุทธบูชาแห่งอาณาจักรศรีวิชัยเป็นมรดกทางประเพณีวัฒนธรรมงานหัตถศิลป์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว วรรณวิสา พัฒนศิลป์ศิลปกรรม
2นางสาว พจชนาวรรณ แท่นประมูลสามัญ
3นางสาว ชุติมา ชินวาณิชย์กุลสามัญ
4นางสาว ปาณิสรา สังข์ศรีเพชรสามัญ
5นางสาว กรรณิการ์ สัมพันธ์ศิลปกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อนิรุทธ์ วงษ์ปานปวช.
2นางสาว กรกนก ทองส่งโสมปวช.
3นางสาว นุศรา ไพฑูรย์ปวช.
4นาย จักรกฤษ สุวรรณรัตน์ปวช.
5นางสาว ณิชากร ช่างวรรณปวช.
6นาย ศิวกร คงคาช่วยปวช.
7นาย ธนา นัทธีปวช.
8นาย อานนท์ คล้ายกลิ่นปวช.
9นาย พงศกร กลิ่นเสาวคนธ์ปวช.
10นาย วรายุ บุตรทองปวช.