ระบบบริหารจัดการนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 4.0

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สัมฤทธิ์ ทองพัฒน์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง อุบล เบญจพงศ์สามัญ
3นาง อรอนงค์ แซ่ลิ่ม-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กิตติภัสส์ ตั้งเจริญลาภปวช.
2นาย วรวิทย์ อ๋องสกุลปวช.
3นาย อารักษ์ เลิศเกียรติรัชตะปวส.
4นางสาว รัชนก สิทธิ์คำปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การสร้างระบบบริหารจัดการนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 4.0 มีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อออกแบบและสร้างระบบบริหารจัดการนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 4.0 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 2. เพื่อประเมินคุณภาพระบบบริหารจัดการนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 4.0 3.เพื่อประเมินความพึงพอใจของระบบบริหารจัดการนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 4.0 โดยวิธีการดำเนินการศึกษาในการออกแบบและสร้างระบบ ได้นำขั้นตอนของวงจรการพัฒนาระบบ SDLC 7 ขั้นตอน ซึ่งผลการนำไปทดลองใช้โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน และโดยผู้ใช้ทั่วไป 60 คน พบว่าผลการประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก และการประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก และโดยภาพรวมผู้ใช้ทั่วไป ประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับดีมาก เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ สรุปได้ว่าระบบ สามารถนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

พัฒนาด้วยภาษา PHP ร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL ซึ่งเป็นซอร์ฟแวร์แบบ Open Source ออกแบบให้ตอบโจทย์ความต้องการของงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยศึกษาหลักการทำงานจากหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ และนำมาออกแบบวิเคราะห์ เพื่อให้ลดการทำงานของเจ้าหน้าที่ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ให้มีระบบลงทะเบียนฝึกประสบการณ์ออนไลน์ บันทึกผลการปฏิบัติออนไลน์ ทำงานพร้อมกันได้หลายเครื่อง และเจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ ส่งตัว เกียรติบัตร หรือดูผลการปฏิบัติงานได้ทันที
1. ได้ระบบบริหารจัดการนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 4.0 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
2. สามารถลงทะเบียนฝึกประสบการณ์ ผ่านระบบออนไลน์
3. บันทึกผลความก้าวหน้าการฝึกประสบการณ์ ผ่านระบบออนไลน์
4. พิมพ์ใบส่งตัวฝึกประสบการณ์ พร้อมพิมพ์เกียรติบัตร
5. สามารถรองรับการใช้งานพร้อมกันได้หลายคน