โปรแกรมควบคุมการบริหารจัดการลานปาล์ม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จิโรจน์ แส่งอ่อนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง สุบงกช ถึงเสียบญวณพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง ณิชมน เหล่าเมฆพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย สนธยา เกื้อคีรีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ปัทมาวดี ชูกลิ่นปวช.
2นางสาว กุลภรณ์ พุ่มทิพย์ปวช.
3นาย ธนกร ยังภักดีปวช.
4นางสาว สุภาภรณ์ สพเนตรปวช.
5นาย ชานิยะ มณีนวลปวช.
6นาย รัฐพล เพชรโสมปวช.
7นางสาว กิตติยา เอียมภักดีปวช.
8นาย กิตติพงษ์ ศรีโอษฐ์ปวช.
9นางสาว ดลนภา ปานเปียปวช.
10นางสาว ณัฏฐณิชา สมณะปวช.

วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ปาล์มน้ำมัน นับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศในปัจจุบัน ไทยมีจำนวนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันมากกว่า ๑.๒๘ แสนครัวเรือน มีพื้นที่เพาะปลูก และพื้นที่ให้ผลผลิตประมาณ ๔.๒๘ และ ๓.๙๘ ล้านไร่ ตามลำดับ การผลิตน้ำมันปาล์มดิบเพื่อรองรับกับยุทธศาสตร์พลังงานทดแทน และลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศ และในปัจจุบันถือได้ว่าคอมพิวเตอร์มีบทบาทต่อกิจกรรมในชีวิตประจำวันมาก วิทยาลัยการอาชีพหลังสวนจึงคิดทำโปรแกรมควบคุมการบริหารจัดการลานปาล์ม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เพื่อคำนวนยอดด้านต้นทุน รายได้และกำไร รวมไปถึงให้ได้ข้อมูลที่สามารถนำมาตรวจสอบและวิเคราะห์การดำเนินงานได้
เพื่อง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูล และเพิ่มความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
เพื่อเป็นการบูรนาการทางด้านการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และสร้างประโยชน์ได้จริง
ความถูกต้องของข้อมูล
เพื่อสร้างความเป็นระเบียบในการทำงาน
เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่สะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการค้นหา
เพื่อให้ทราบรายรับแต่ละเดือน/ปี
เพื่อทราบถึงกำไร/ขาดทุน