เครื่องเปิดปิดพัดลมอัตโนมัติตามอุณหภูมิ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พงศ์ชาญ ว่องวิวัฒน์ไวทยะอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พงษ์เพชร จางบัวปวช.
2นาย ชนินทร จันทดีปวช.

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

พลังงานไฟฟ้าคือสิ่งที่จำเป็นต่อมนุษย์เมื่อเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้า และพัฒนาไปอย่างสูงพลังงานไฟฟ้าจึงมีความต้องการใช้งานมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันพลังงานลดน้อยลง จึงต้องหาแนวทางในการประหยัดหรือลดการใช้งาน ดังนั่น เครื่องเปิด-ปิดพัดลมอัตโนมัติตามอุณหภูมิ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการประหยัดพลังงานและสามรถยืดอายุการใช้งานของพัดลม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การใช้งานเครื่องเปิดปิดพัดลมอัตโนมัติตามอุณหภูมิ สามารถประหยัดพลังงานได้ถึง 12.32 ยูนิตต่อเดือน
และ ประหยัดรายจ่ายภายในครัวเรือนได้ 44 บาทต่อเดือน 528 บาทต่อปี ต่อการใช้พัดลม 18 นิ้ว 1 ตัว
ช่วยประหยัดพลังงานและสามรถยืดอายุการใช้งานของพัดลม