ชูชีพช่วยชีวิต

วิทยาลัยเทคนิคถลาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การประดิษฐ์ชูชีพช่วยชีวิต ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนจากการจมน้ำ ที่มีปัจจัยเสี่ยงมาจากการขาดทักษะในการว่ายน้ำ หรืออีกสาเหตุหนึ่งคือการเป็นตะคริว เพราะน้ำอาจจะเย็นเกินไป สำหรับผู้คนที่อาศัยอยู่ใกล้ริมน้ำหรือนักท่องเที่ยวที่ไปเล่นน้ำตามชายหาดต่างๆ เพื่อเป็นการลดกำลังคนผู้ให้ความช่วยเหลือ เพื่อป้องกันสาธารณภัยส่วนบุคคล และสามารถช่วยเหลือได้ในระยะทางที่ไม่เกิน 100 เมตร

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ชูชีพช่วยชีวิตมีน้ำหนักเบา มีวิธีการใช้งานที่ง่ายและไม่ยุ่งยาก สามารถช่วยเหลือผู้คนได้รวดเร็วกว่าการที่คนว่ายน้ำไปช่วย
สามารถลดกำลังคนผู้ให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุจมน้ำ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
1. สามารถประดิษฐ์ชูชีพช่วยชีวิตที่มีประสิทธิภาพและทำให้เกาะพยุงตัวให้ลอยและไม่จมน้ำ
2. สามารถช่วยเหลือประชาชนจากการประสบอุบัติเหตุจมน้ำได้ อย่างรวดเร็ว
3. สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได
4.เพื่อเป็นการบรรเทาสาธารณะภัยส่วนบุคคล

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว วิรยา จันทวงศ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย เดชขจร แวรอนชักตีอุตสาหกรรม
3นาย ธวัช ศรีรักษ์อุตสาหกรรม
4นาย อนุชา สะแลแมสามัญ
5นางสาว รัฐกานต์ สามสีอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สนธยา สายระย้าปวช.
2นาย พงศักดิ์ หมื่นขันธ์ปวช.
3นางสาว จุฬาลักษณ์ คงสินธุ์ปวช.
4นางสาว เจนจิรา แก้วงามปวช.
5นางสาว ศุภกร กองแก้วปวช.
6นางสาว สรินทิพย์ นามนวลปวช.
7นางสาว นุสรีย์ ทอดทิ้งปวช.
8นาย มานพ พิลาปวช.
9นาย วิลเลี่ยม สมิตปวส.
10นาย นาวาวี อาหามะปวส.