อุปกรณ์เกี่ยวข้าว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ฐาปกรณ์ นิลวิสุทธิกุลสามัญ
2นาย ณปภัช สิงห์ทองสามัญ
3นางสาว นูรียะห์ หะยีบือราเฮงสามัญ
4นางสาว กรุณา ต่วนปูเต๊ะสามัญ
5นาย นูรเด็น ดาโหะสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นุสรา มาหะมะปวช.
2นางสาว ฮีดายะห์ สาเมาะปวช.
3นาย มูฮัมมัดกาดาฟี วาจิปวส.
4นางสาว นูรมี บากาปวส.
5นางสาว นูรมา บากาปวส.
6นาย ฟากีลัน สแลแมปวส.

วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์เกี่ยวข้าว ที่เหมาะสมต่อการใช้งานการเกี่ยวข้าว ด้วยอุกรณ์เกี่ยวข้าว ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้อุกรณ์เกี่ยวข้าว และเพื่อพัฒนากรบวนการผลิตสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จำนวน 60 คน กลุ่มเกษตรกร ในเขตอำเภอสายบุรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ป้องกันอุบัติเหตุในการเกี่ยวข้าว เป็นวัสดุที่ทำมาจากโลหะสเตนเลส คงทน แข็งแรง และไม่เกิดสนิม ซึ่งเ็นเหตุผลสำคัญที่เลือกวัสดุโลหะสเตนเลส มาใช้เป็นอุปกรณืเกี่ยวข้าว และสามารถนำอุปกรณ์เกี่ยวข้าวไปพัฒนาต่อยอดในรูปแบบเชิงพาณิชย์ได้
เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ป้องกันอุบัติเหตุในการเกี่ยวข้าว เป็นวัสดุที่ทำมาจากโลหะสเตนเลส คงทน แข็งแรง และไม่เกิดสนิม ซึ่งเ็นเหตุผลสำคัญที่เลือกวัสดุโลหะสเตนเลส มาใช้เป็นอุปกรณืเกี่ยวข้าว และสามารถนำอุปกรณ์เกี่ยวข้าวไปพัฒนาต่อยอดในรูปแบบเชิงพาณิชย์ได้