มูฟวิ่ง สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. ฐาณรงค์ สถาพรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนชิต แซ่ตั่นปวช.
2นาย พงศกร วิทูรย์พันธุ์ปวช.
3นาย วีรเดช สมมุ่งปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันยานพาหนะที่ใช้แหลงพลังงานไฟฟ้า ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการแปรผันพลังงานที่สูง เมื่อเทียบกับระบบที่ใช้เชื้อเพลิง รวมทั้งไม่ทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางเสียงต่ำ มูฟวิ่ง สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า เป็นยานพาหนะที่เหมาะสมกับการเดินทางคนเดียวระยะใกล้ๆ อย่างประหยัด แต่มูฟวิ่ง สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า ที่มีขายทั่วไปมีราคาที่แพง และใช้พลังงานสูง จึงคิดสร้างมูฟวิ่ง สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าแบบราคาประหยัดขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้ในการเดินทางในระยะใกล้ ด้วยความเร็วต่ำ
สามารถบังคับการเคลื่อนที่การเดินหน้า เลี้ยวและถอยหลังโดยใช้สวิตซ์ปุ่มกด
มูฟวิ่ง สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า มีลักษณะเป็นบอร์ด สำหรับยืนและควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่โดยการใช้เท้าเหยียบสวิตซ์
ใช้ในการเดินทางในระยะใกล้ ด้วยความเร็วต่ำ และปลอดภัย