น้ำนมข้าวหอมกระดังาพร้อมดื่ม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สูรยานี บาราเฮงคหกรรม
2นาง ประกายแก้ว ศุภอักษรสามัญ
3นางสาว กมลทิพย์ ทองสุขคหกรรม
4นางสาว รูบัยอะห์ สาคอมะแซคหกรรม
5นางสาว ดีลา เถาะคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กนกวรรณ ยังศรีนาคปวช.
2นางสาว สโรชา ผู้บุญปวช.
3นางสาว ณัฐวรรณ พิทักครุฑปวช.
4นางสาว วรรณผกา จันทมาศปวช.
5นางสาว อาอิชะฮ์ แวดายะปวช.
6นางสาว นูรไอนี กำลังเที่ยงปวช.
7นางสาว อาซีซะ สูโระปวช.
8นางสาว อาซียะห์ ตาเหร์ปวช.
9นางสาว แวฮัสนี แวหะยีปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) การศึกษาปริมาณของข้าวหอมกระดังงาในการผลิตน้ำนมข้าวพร้อมดื่ม ผลการศึกษาพบว่า สูตร C (ปริมาณข้าวหอมกระดังงา 200 กรัม) มีคะแนนความชอบของคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ ความเหนียวและความชอบรวมสูงสุด ในขณะที่ค่าสีแปรผันตามปริมาณของข้าวหอมกระดังงาที่เพิ่มขึ้น 2) การศึกษาปริมาณของงาดำที่เหมาะในการผลิตน้ำนมข้าวพร้อมดื่ม พบว่า สูตร A (ปริมาณงาดำ ร้อยละ 1) คะแนนความชอบของคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ ความเหนียวและความชอบรวม ในระดับชอบสูงสุด ในขณะที่ค่าสีแปรผันตามปริมาณของงาดำที่เพิ่มขึ้น 3) ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวหอมกระดังงาพร้อมดื่ม พบว่า น้ำนมข้าวหอมกระดังงาพร้อมดื่มมีคุณค่าทางโภชนาการในหนึ่งหน่วยบริโภค ประกอบด้วย ค่าพลังงาน ไขมัน คลอเลสเตอรอล ตาร์โบไฮเรต และโปรตีน สูงกว่ากว่าน้ำนมข้าวทางการค้า ในขณะที่มีปริมาณโซเดียมต่ำกว่าน้ำนมข้าวทางการค้า

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. น้ำนมข้าวหอมกระดังงาพร้อมดื่ม เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป ที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตจากการนำข้าวหอมกระดังงา และน้ำนมถั่วเหลือง มาผ่านกระบวนการพาสเจอไรส์ ทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถเก็บรักษาได้นานขึ้น
2. ผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวหอมกระดังงาพร้อมดื่มบรรจุในขวดแก้วใส ปิดฝาและปิดผนึกสนิท ฉลากบรรจุข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นครบถ้วน ขนาดบรรจุ 1 ขวด น้ำหนักสุทธิ 175 กรัม
3. อายุการเก็บรักษา 1 สัปดาห์ ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส
ผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวหอมกระดังงาพร้อมดื่ม มีคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวหอมกระดังงาพร้อมดื่ม พบว่า น้ำนมข้าวหอมกระดังงาพร้อมดื่มมีคุณค่าทางโภชนาการในหนึ่งหน่วยบริโภค ประกอบด้วย ค่าพลังงาน ไขมัน คลอเลสเตอรอล ตาร์โบไฮเรต และโปรตีน สูงกว่ากว่าน้ำนมข้าวทางการค้า ในขณะที่มีปริมาณโซเดียมต่ำกว่าน้ำนมข้าวทางการค้า