เครื่องประดับสร้างสรรค์จากวัสดุผสม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ราตรี อิสสระโชติศิลปกรรม
2นาง ปานตา วิมลมิ่งศิลปกรรม
3นาย ฉัตรชัย ธรรมรัตน์ศิลปกรรม
4นาง สุภาทิพย์ บุญภิรมย์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ยัสมีน มะแซปวช.
2นาย อับดุลสลาม วานิปวส.
3นาย ซุปญัณ สาเมาะปวส.
4นางสาว ซาฮูรา อูแลปวส.
5นางสาว นิสรีน เจะอุมาปวส.
6นางสาว อามาวาตี บือซาปวส.
7นางสาว ลลิดา จุ้ยจู่เอี้ยมปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ประดิษฐเครื่องประดับสรางสรรคจากวัสดุผสม และเพื่อประเมินคุณภาพเครื่องประดับสรางสรรคจากวัสดุผสม ประชากรและกลุมตัวอยางไดแกผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ เครื่องประดับสรางสรรคจากวัสดุผสม และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใชในการวิจัย คือ คาเฉลี่ย (X) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัย พบวา 1) การประดิษฐเครื่องประดับสรางสรรคจากวัสดุผสม ประกอบด้วย ขั้นตอนการออกแบบ โดยออกแบบภาพร่างจำนวน 10 แบบ ขั้นตอนการจัดทำผาบาติก ขั้นตอนการเตรียมวัสดุประกอบ ขั้นตอนการประกอบขึ้นรูป และขั้นตอนการตกแตงรายละเอียด 2) ระดับคุณภาพเครื่องประดับสรางสรรคจากวัสดุผสม ผูตอบแบบประเมินมีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดาน คาเฉลี่ยระดับคุณภาพที่มีอันดับสูงสุดคือ ดานความคิดสรางสรรค รองลงมา คือ ดานประโยชนใชสอย และ ดานการออกแบบ ตามลำดับ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องประดับสรางสรรคจากวัสดุผสม เปนเครื่องประดับที่มีรูปแบบทันสมัย ใชวัสดุที่มีในทองถิ่นมาผสมผสานใหเกิดความโดดเดน โดยนำจุดเดนของผาบาติกมาสรางสรรครวมกับวัสดุพื้นบานที่มีเอกลักษณ์ ประกอบด้วยลูกสวาด ลูกยาง ลูกปัดไม้ลวดลายอิสระ และวัสดุตกแต่งอื่นๆ เปนเครื่องประดับที่เหมาะสำหรับสวมใสกับเสื้อผาแบบเรียบงาย ชวยเพิ่มรสนิยมใหกับผูสวมใส และมีเอกลักษณ์ ประกอบด้วย สร้อยคอ สร้อยข้อมือ และต่างหู
ใช้เป็นเครื่องประดับสำหรับสวมใส่ ในโอกาสต่างๆ