โคมแขวนหัตถศิลป์ถิ่นเมืองฅอน

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ผลงาน โคมแขวนหัตถศิลป์ถิ่นเมืองฅอน ที่ผู้วิจัยได้สร้างสรรค์ประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นชิ้นงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ สามารถสื่อถึงวัฒนธรรมกลิ่นอายของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดี ผลจากการศึกษาครั้งนี้ โดยผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมีความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อ โคมแขวนหัตถศิลป์ถิ่นเมืองฅอน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.52

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

โคมแขวนหัตถศิลป์ถิ่นเมืองฅอน เป็นงานสร้างสรรค์ที่ต้องใช้ฝีมือและความอดทนในการประดิษฐ์ด้วยกันทั้งสิ้น โดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน เน้นวัสดุที่เป็นผ้าทอพื้นเมือง ผ้ายกเมืองนคร เป็นหลัก เย็บร้อยสร้างสรรค์ประกอบเป็นโคมแขวน ซึ่งมีสีสันต์ที่เป็นจุดเด่นของสีเนื้อผ้ายกเมืองนครและยังสื่อความเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่สามารถนำมาประยุกต์กับโคมแขวนได้อย่างเหมาะสมและสามารถนำชิ้นงานไปใช้งานได้จริง
1.ใช้ในการตกแต่งสถานที่ตามอาคารบ้านเรือนตามความเหมาะสม
2.ใช้ตกแต่งสร้างกลิ่นอายวัฒนธรรม ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
3.สามรถต่อยอดในเชิงธุรกิจได้
4.สามารถใช้เป้นของที่ระลึกมอบในโอกาสต่างๆได้ตามความเหมาะสม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ณัติฐา เพ็ชรแก้วคหกรรม
2นาง พัชรี ฤทธิ์แสวงคหกรรม
3นาง วิลาวัลย์ เกตุแก้วคหกรรม
4นาย อาซัน ใบเต้คหกรรม
5นางสาว ชุติวรรณ อาจหาญคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธีรวุฒิ สุขประสงค์ปวช.
2นาย ภาคิน รัตนรัตน์ปวช.
3นาย อาทิตย์ ศรีเพ็งปวช.
4นาย อดิศักดิ์ มณีพงค์ปวช.
5นางสาว สุวิมล บัณฑิศักดิ์ปวช.
6นางสาว ปฏิญาภรณ์ ชูนาคปวช.
7นางสาว นลินทิพย์ สุขสงวนปวช.
8นางสาว เบญจวรรณ ศรีมณีปวช.
9นางสาว ซาลีน่า หวันหมาดปวช.
10นางสาว มัลลิกา สุขคงปวช.