โคมไฟหนังตะลุง

วิทยาลัยเทคนิคสิชล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่อง โคมไฟหนังตะลุง มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของโคมไฟหนังตะลุง 2) เพื่อเพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับโคมไฟหนังตะลุงโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรและกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสิชล ผลการวิจัยพบว่า ด้านความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ด้านความความคงทนอยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ด้านความประณีตและสวยงามอยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ด้านการนำไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นโคมไฟ ที่ใช้กับแรงดันไฟฟ้าขนาด 220 Volt ความถี่ 50 Hz เมื่อเปิดไฟจะเห็นเงาสะท้อนเป็นรูปหนังตะลุง และสามารถเปิดเพลงหรือการว่าบทหนังตะลุงโดยผ่านชุดเครื่องเสียงขนาดเล็ก
สามารถเป็นโคมไฟให้แสงสว่าง ประดับตกแต่งภายในห้อง หรือสถานที่ทำงาน พร้อมทั้งสามารถฟังการขับบทหนังตะลุงซึ่งเป็นการละเล่นของภาคใต้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชุติไชย ทองมีขวัญอุตสาหกรรม
2นาย ชัชนภ พรหมอุปถัมภ์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อาวุธ จันทร์ศรีปวช.
2นาย ธีรทัต เพ็งไทยสงค์ปวช.
3นาย พงษ์พัฒน์ เพชรัตน์ปวช.
4นาย ธนพล ภู้ฮะปวช.
5นาย อาทิตย์ ซอเสียงมงคลปวส.
6นาย วีระพงค์ ขาวดีปวส.
7นาย คมกฤช ไชยพังยางปวส.
8นาย ชานุวัศนะ แก้าเมืองปวส.