ระบบวบคุมสวนเกษตรอัจฉริยะตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พงศ์ชาญ ว่องวิวัฒน์ไวทยะอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จรัสศักดิ์ ปัสสาพันธ์ปวส.
2นาย สุรเสกข์ สมเพศปวส.
3นาย สุจินดา ฤทธิสมานปวส.

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบควบคุมสวนเกษตรอัจฉริยะตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่และหาประสิทธิภาพของระบบควบคุมสวนเกษตรอัจฉริยะตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้ทำสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ในจ.ชุมพร จำนวน 1 คน เครื่องมือที่ใช้วิจัยประกอบด้วย 1) ระบบควบคุมสวนเกษตรอัจฉริยะตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ 2) แบบประเมินผลคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 3) แบบประเมินความพึงพอใจและ 4)แบบบันทึกผลการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาประสิทธิภาพของระบบควบคุมสวนเกษตรอัจฉริยะตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ระบบควบคุมสวนเกษตรอัจฉริยะตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ใช้สำหรับควบคุมการทำงานในระบบการเกษตรโดยใช้ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์เข้ามาควบคุม มีระบบเซนเซอร์ต่าง ๆ เข้ามาควบคุมการทำงานของปั๊ม มีจอแสดงสถานะ และสั่งการผ่านสมาร์ทโฟนได้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือทุ่นแรงให้เกษตรกร และลดระยะเวลาในการจัดการระบบต่าง ๆ ในแปลงเกษตร และมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมสวนเกษตรอัจฉริยะตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่มีค่าความผิดพลาด 0 %
- ระบบควบคุมสวนเกษตรอัจฉริยะตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ สามารถใช้เป็นเครื่องมือทุ่นแรงให้เกษตรกร และลดระยะเวลาในการจัดการระบบน้ำในแปลงเกษตร
- ระบบควบคุมสวนเกษตรอัจฉริยะตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ สามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี