ตู้รับพัสดุไปรษณีย์อัตโนมัติ

วิทยาลัยเทคนิคสิชล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ตู้รับพัสดุไปรษณีย์อัตโนมัติ จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ยุคสมัยนี้คนเรานิยมสั่งของทางอินเตอร์เน็ตกันมากขึ้น ซึ่งหลักการทำงานให้ผู้ส่งพัสดุกดปุ่ม และใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการส่ง SMS ไปยังผู้รับ และให้ผู้รับ ส่งสัญญาณกลับมายังไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อให้ตู้รับพัสดุอัตโนมัติเปิดและผู้ส่งสามารถใส่พัสดุในตู้ได้ โดยที่ผู้รับได้ทำการรับรู้ ในส่วนของจดหมายจะมีระบบเซนเซอร์อัตโนมัติในการตรวจจับซองจดหมายและส่งสัญญาณมายังผู้รับ เช่นกัน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.สามารถรับจดหมายหรือพัสดุขนาดเล็กถึงขนาดกลางได้
2.ไม่อยู่บ้านก็สามารถรับพัสดุหรือจดหมายได้
3.เพิ่มความสะดวกสบายของระบบคุณภาพชีวิตของมนุษย์
1.พัฒนาตู้รับพัสดุไปรษณีย์อัตโนมัติ
2.ช่วยเตือนให้ผู้รับจดหมายหรือพัสดุรับรู้
3.เพิ่มความสะดวกสบายของระบบคุณภาพชีวิตของมนุษย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว เกศินี คันศรอุตสาหกรรม
2นาง เสาวลักษณ์ สุดชีอุตสาหกรรม
3นาย พิศาล วัชรสุธากรอุตสาหกรรม
4นาย ชยากร รินสงอุตสาหกรรม
5นางสาว ศุทธินี ใจอารีย์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นนทวัฒน์ ภู่กูลปวช.
2นาย ทินกรณ์ วงฟ้าปวช.
3นาย ณัฐพล เพชรชูปวช.
4นาย สุพัฒน์ เกษรสิทธิ์ปวช.
5นางสาว สุภาวรรณ สายช่วยปวช.
6นาย มนัสนันท์ ไกรวงศ์ปวส.
7นาย เกริกฤทธิ์ คำปล้องปวส.
8นาย ชยุต จ้องสกุลปวส.
9นาย เอกวาริน อินทวงศ์ปวส.