เก้าอี้นั่งจากเปลือกไข่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

การประดิษฐ์เก้าอี้จากเปลือกไข่ มีจุดประสงค์ในการศึกษาคือ (1) ศึกษาปริมาณเปลือกไข่ต่อผงพลาสติกต่อผงพอลิพรอพิลีน (2) ศึกษาสัดส่วนของผงเปลือกไข่ด้านความแข็งแรงของเก้าอี้ (3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อเก้าอี้จากเปลือกไข่ ทำการศึกษาโดยการนำเปลือกไข่มาล้างทำความสะอาด นำไปตากให้แห้ง จากนั้นนำมาบดย่อยให้ละเอียดเป็นผง ผสมกับผงพลาสติกในอัตราส่วนต่าง ๆ แล้วนำไปฉีดขึ้นรูปโดยใช้อุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการผลิตเก้าอี้ ผลการศึกษาพบว่า (1) สัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างผงเปลือกไข่ต่อผงพอลิพรอพิลีนคือ ผงเปลือกไข่ 150 กรัม ต่อผงพอลิพรอพิลีน 450กรัม จะให้เก้าอี้ที่มีเนื้อแน่น แข็งแรงที่สุด (2) อุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการฉีดขึ้นรูปเป็นเก้าอี้ ด้วยเครื่องฉีดแบบร้อนคือ 160 องศาเซลเซียสใช้เวลา 4 นาที (3) สัดส่วนที่เหมาะสมในการผสมระหว่างผงเปลือกไข่ต่อผงพอลิพรอพิลีน คือ 150 กรัมต่อ 450 กรัม จะทำให้แผ่นหินทรายมีความแข็งแรงไม่แตกหักง่ายและมีสีสวยงาม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูปพร้อมจำหน่าย โดยใช้สำหรับนั่งเล่น นั่งพักผ่อน หรือนั่งทำงาน ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ผลิตภัณฑ์มีน้ำหนักเบา ขนาดบรรจุ 1 กล่อง จำนวน 1 ชิ้น ราคา 129 บาท
1. เป็นการลดปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากเศษพลาสติกและเปลือกไข่
2. เป็นการเพ่ิมมูลค่าของเปลือกไข่และเศษพลาสติกเหลือใช้ให้มีค่าสูงขึ้น
3. เป็นการส่งเสริมการหารายได้เสริมให้กับครัวเรือนและชุมชน
4. ลดต้นทุนการผลิตโดยการใช้วัสดุเหลือใช้มาเป็นวัตถุดิบในการผลิต

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ณัฐวรรณ แสงสวีสามัญ
2ดร. นวลอนงค์ อุชุภาพสามัญ
3นางสาว เครือวัลย์ วัฒนาทิพยธำรงค์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง เสาวลักษณ์ บุญชื่นพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชุติวรรณ มณีโชติปวส.
2นางสาว คณิศร์ตา พรหมรัตน์ปวส.
3นางสาว จีรวรรณ ขันชุลีย์ปวส.
4นางสาว พรทิวา ปานวงศ์ปวส.
5นางสาว เกศรา คอนกำลังปวส.
6นางสาว กมลชนก เยาวพักตร์ปวส.
7นางสาว กนกพร บุญทองชูปวส.
8นาย ชลดรงค์ โชติวานิชปวส.
9นาย ณัฏฐิภัทร นาคสังข์ปวส.
10นาย นพลเชษฐ นามบุญมีปวส.