เต้าหู้ไข่ข้าวสังข์หยด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง อรณา บาลจ่ายคหกรรม
2นางสาว ดวงกมล ลำทุมลักษณ์คหกรรม
3นางสาว ภูริชญา คงชาติคหกรรม
4นาย ทิวากร เกื้อสมคหกรรม
5นางสาว พุทธพร ตันติสุทธิเวทพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อารียา ทองปรุงปวช.
2นางสาว ธนัชชา สุขศรีสวัสดิ์ปวช.
3นางสาว สาสิตา แป้นถนอมปวช.
4นางสาว ศิรฎา แก้วมณีปวส.
5นาย เสฎฐวุฒิ นพรัตน์ปวส.
6นางสาว สุกัญญา ปลอดเภาว์ปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ข้าวสังข์หยดเป็นข้าวที่มีมากมายในภาคใต้ข้าวสังข์หยดเป็นข้าวที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมีกากใยอาหารสูงกว่าข้าวพันธุ์อื่นๆจึงได้คิดวิเคราะห์ว่าข้าวสังข์หยดสามารถนำมาทำเต้าหู้ไข่ได้จึงค้นคว้าหาข้อมูล การทำเต้าหู้ไข่ข้าวสังข์หยดและจึงทดลองนำข้าวสังข์หยดมาเป็นส่วนผสมในเต้าหู้ไข่จึงได้ทดลองการทำเต้าหู้ไข่ข้าวสังข์หยด เพื่อให้เต้าหู้ไข่ข้าวสังข์หยดมีคุณค่าทางอาหารสูงกว่าเต้าหู้ไข่ธรรมดาสูตรอื่นและมีประโยชน์ในการต้านการเกิดมะเร็งและยังช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ปัจจุบันเต้าหู้ไข่ได้รับความนิยมมากขึ้น คณะผู้วิจัยจึงได้คิดค้นนำเอาประโยชน์จากข้าวสังข์หยดมาเสริมในเต้าหู้ และผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์เซชั่นเพื่อฆ่าเชื้อโรค ยืดอายุการเก็บรักษา มีลักษณะอ่อนนิ่ม เหมาะกับกลุ่มผู้บริโภคผู้สูงอายุ หากไม่มีฟันก็สามารถรับประทานได้ โดยไม่ก่อให้เกิดอาการสำลัก อีกทั้งยังช่วยให้เจริญอาหารอีกด้วย
ข้าวสังข์หยดให้คุณค่าทางอาหารมากกว่าข้าวขัดขาวความกล่องมี สีแดง-น้ำตาล เป็นข้าวที่กะเทาะเอาแต่เปือกออกซึ่งเรียกว่า แกลบ ส่วนจมูกข้าวเป็นเนื้อหุ้ม ( รำ ) ยังคงอยู่ซึ่งส่วนนี้เองทำให้ข้าวกล่องมีประโยชน์มากกว่าข้าวขัดขาวและข้าวกล่องมีวิตามินบี 1 ในปริมาณสูง มีวิตามินบีรวม ฟอสฟอรัส แคลเซียม เหล็ก โปรตีน และกากใยสูงกว่าข้าวขาว และยังมีวิตามินบี 2 ธาตุทองแดงและสารไนอะซีน อีกด้วย