เรือสะเทินน้ำสะเทินบก v๒

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

โครงการเรื่อง เรือสะเทินน้ำสะเทินบก V.2 จัดขึ้นเพื่อไว้ใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเวลาเกิดน้ำท่วมขังในตัวเมืองน้ำจะขึ้นสูงจึงไม่สามารถใช้ยานพาหนะออกไปได้จึงทำให้ประชาชนเดือดร้อนในเรื่องการดำรงชีวิตในประจำวัน จึงต้องมีหน่วยงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยใช้เรือบรรทุก ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่มสะอาดและเครื่องเวชภัณฑ์ เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัย แต่ถนนบางสายไม่มีน้ำท่วมขังหรือน้ำลึกไม่พอที่จะให้เรือแล่นผ่านได้ไปเพื่อไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างทั่วถึง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.สามารถใช้งานทั้งบนบกและในน้ำได้ 2.ขับเคลื่อนด้วยการทำงานแบบเดียว
1.ใช้ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอุทกภัยได้ 2.ใช้ในการเตรียมการในสภาวะเกิดอุทกภัย
3.ใช้ขนส่งเคลื่อนย้ายคนสิ่งของในสภาวะการเกิดอุทกภัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สิทธิพร จองป้อสามัญ
2นางสาว ฉันทนา บุญจริงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ประภาส หนูเมืองอุตสาหกรรม
4นางสาว รัชนีวรรณ สุกจันทร์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุรพล เจือเจริญกุลปวส.
2นาย ดำรงค์ กวินวรรณาปวส.
3นางสาว นิลุบล วาณิชศรีรุ่งโรจน์ปวส.
4นางสาว ฝนทิพย์ ไม่มีนามสกุลปวส.