รถสามล้อไฟฟ้าบรรทุก 2 in 1

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมศักดิ์ แข็งแรงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ทรงกรด ดอกจันทร์ปวส.
2นาย ประสงค์ ฉิมบุญมาปวส.
3นาย ธีระ ยะชะระปวส.
4นาย ณัฐพันธ์ เป็นต้นปวส.
5นาย ฤทธินนท์ เพียงก๋าปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องการสร้างรถสามล้อไฟฟ้าบรรทุก 2 in 1เป็นรถสามล้อไฟฟ้าทำงานด้วยมอเตอร์ใช้กระแสตรงและกระแสสลับ โดยใช้ไฟฟ้าจะแบตเตอรี่ 24 v โดยจะพัฒนาใช้พลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์)เป็นพลังงานหลัก ซึ่งเป็นพลังงานทดแทน เมื่อสร้างรถฯนี้เสร็จแล้วผู้วิจัยได้ทำการทดลองใช้ หลังจากนั้นผู้วิจัยได้นำรถสามล้อไฟฟ้าบรรทุก 2 in 1ไปให้ผู้สนใจใช้ซึ่งสามารถสรุปผล เฉลี่ย 14 นาที ได้ ระยะทาง 1 กิโลเมตร หรือความเร็ว ประมาณ 20 กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง ที่ความเร็วรอบ 2000 รอบต่อนาที่ จากการประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญและเกษตรกรต่อ รถสามล้อไฟฟ้าโดยรวมที่ได้จากการประเมินทั้งหมด 10 จุดประเมิน ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 แสดงให้เห็นว่าปั๊มขนาดเล็กพลังงาน 2 ทางเลือก มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน สามารถนำไปใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และเป็นไปตามสมมุติฐานของโครงการ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

รถสามล้อไฟฟ้าบรรทุก 2 in 1 เป็นรถสามล้อที่มีวัตถุประสงค์ 2 อย่าง คือ ใช้ในการบรรทุกสิ่งของในระยะใกล้ๆและใช้เป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าคลื่นที่ ซึ่งขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า โดยมีแผงโซล่าเซลล์ติดอยู่ด้านบนหลังคาเพื่อเป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้า ผ่านตัวควบคุมแล้วเก็บประจุให้กับแบตเตอรี่ โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง(DC) 24 โวล์ทเป็นต้นกำลัง รถสามล้อฯมีกระบะอยู่ด้านหลังเพื่อใช้บรรทุกสิ่งของต่างๆ สามารถเป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าเคลื่อนที่ไปตามที่ต่างๆได้ โดยสามารถจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวล์ท , 24 โวล์ท และไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวล์ ซึ่งสามารถใช้ในพื้นที่ห่างไกลได้
ใช้ในการบรรทุกสิ่งของในระยะใกล้ๆและใช้เป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าคลื่นที่ ซึ่งขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า โดยมีแผงโซล่าเซลล์ติดอยู่ด้านบนหลังคาเพื่อเป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้า ผ่านตัวควบคุมแล้วเก็บประจุให้กับแบตเตอรี่ โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง(DC) 24 โวล์ทเป็นต้นกำลัง รถสามล้อฯมีกระบะอยู่ด้านหลังเพื่อใช้บรรทุกสิ่งของต่างๆ สามารถเป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าเคลื่อนที่ไปตามที่ต่างๆได้ โดยสามารถจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวล์ท , 24 โวล์ท และไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวล์ ซึ่งสามารถใช้ในพื้นที่ห่างไกลได้