อุปกรณ์ปอกลูกตาลอ่อน

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ต้นตาลโตนดเป็นพืชชนิดหนึ่งที่ปลูกมากทางภาคใต้ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายส่วน เช่น ต้นตาลนิยมนำมาสร้างบ้าน น้ำหวานจากดอกตาลนิยมนำมาทำเป็นน้ำตาล แต่ที่นิยมมากที่สุดคือ ลูกตาลอ่อน ที่นิยมนำมากินสด ทำเป็นขนม หรือของหวาน ซึ่งจากการวิจัยเครื่องปอกเปลือกลูกตาลอ่อนผู้ศึกษาวิจัยได้พบปัญหาที่เกิดขึ้นจากสาเหตุการปอกเปลือกลูกตาลอ่อน โดยทั่วไปจะใช้มีดในการปอก ซึ่งมีความยุ่งยาก และใช้เวลานาน อีกทั้งต้องใช้เวลาในการปอก ใช้ความชำนาญในการปอก และอาจเกิดอันตรายได้ง่าย ผู้วิจัยจึงได้ทำการประดิษฐ์คิดค้น และออกแบบสิ่งประดิษฐ์เครื่องปอกเปลือกลูกตาลอ่อนขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการปอกลูกตาลอ่อนแทนกำลังคน เพื่อความรวดเร็วปลอดภัยและง่ายยิ่งขึ้น ผู้วิจัยได้ทำการออกแบบ และสร้างเครื่องปอกลูกตาลอ่อนขึ้นมาเพื่อช่วยในการปอก ลูกตาลอ่อนแทนการปอกด้วยมือซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวก ยังเป็นการช่วยลดอันตรายจากการใช้มีดปอกโดยเครื่องปอกลูกตาลอ่อนที่มีต้นทุนการประดิษฐ์ที่ไม่สูงมากนักเหมาะแก่ผู้ประกอบอาชีพปอกลูกตาลอ่อน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ปอกลูกตาลอ่อน
อุปกรณ์ปอกลูกตาลอ่อนมีความสะดวกรวดเร็วในการทำงานสูงมีความคล่องตัวและง่ายต่อการใช้งาน มีความปลอดภัยสูงกว่าการใช้มีดปอกด้วยมือ ผลลูกตาลที่ผ่านการปอกสวยงามน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้ประกอบอาชีพค้าขายลูกตาลอ่อนสร้างจุดขายส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปรีชา แสงทองอุตสาหกรรม
2นาง ปัทมา นวลศรีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ธนะรัชต์ จุลรัตน์อุตสาหกรรม
4นางสาว สุธิสา ส่งศรีสามัญ
5นางสาว นริศรา ผิวผ่องอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วิศรุต ศรีนพนิคมปวช.
2นาย ณรงฤทธิ์ ราชภักดีปวช.
3นาย ธรรณธร วารีกุลปวช.
4นาย ธีระวัฒน์ จันทร์สว่างปวส.