ชาเพกา

วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อศึกษาวิธีการทำชาชงจากใบเพกา และเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ชาชงจากใบเพกาในการรับประทานชาของบุคลากรในวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อมจำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชาที่ผลิตจากใบเพกาและแบบทดสอบความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ชาชงจากใบเพกา สถิติที่ใช้ในงานวิจัยคือ การหาค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ ผลการวิจัยมีดังนี้ กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่าลักษณะทางกายภาพด้านสรรพคุณของผลิตภัณฑ์มีความพึงพอใจมากที่สุด ( = 4.85) ส่วนลักษณะทางกายภาพด้านกลิ่นของผลิตภัณฑ์มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 4.05)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นชาจากใบเพกาทีมีสรรพคุณทางยามากมาย เป็นชาทางเลือกสำหรับคนที่รักสุขภาพ
1. ได้ผลิตภัณฑ์ชาชงจากใบเพกา
2. นักเรียนได้นำความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากชาใบเพกาใช้ให้เกิดประโยชน์
3. มีความคิดสร้างสรรค์นำพืชที่เกิดขึ้นที่ในท้องถิ่นมาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์
4. นำผลิตภัณฑ์ชาใบเพกาไปพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กัลยา พวงทองสามัญ
2นางสาว สุธิกา ศรีทองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย มีชัย ถาน้อยสามัญ
4นางสาว มนต์จันทร์ ตี้กุลสามัญ
5นางสาว สุววรณา จงใจสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชุติมา หนูไชยทองปวช.
2นางสาว อัสมาภรณ์ บุญระนอมปวช.
3นางสาว กมลทิพย์ ใหมศรีกรดปวช.
4นางสาว ทิพย์รัตน์ บุญสุวรรณปวช.
5นาย ธารินทร์ สุขเสนปวช.
6นาย นพกร ศรีทองปวช.
7นาย ณัฐวุฒิ แก้วขวัญปวช.