มดจากเมล็ดปาล์มน้ำมัน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เดชา ศรีเรืองอุตสาหกรรม
2นาย สมพล สมมาตย์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อนุสรา เล่งชำนาญปวช.
2นาย อนนท์ ท่องเที่ยวปวช.
3นาย ณัฐวุฒิ สุดชฏาปวช.
4นาย ศราวุฒิ ลักลำปวช.
5นาย ฮาริส กะสิรักษ์ปวช.
6นาย สรวิชญ์ ประสิทธิ์ทองปวช.
7นาย พงษ์ศักดิ์ ป้าหนะปวส.
8นาย ก้องเกียรติ เพ็ชรชูปวส.

วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ตามที่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ได้ปลูกปาล์มน้ำมันเป็นจำนวนมากเมื่อถึงช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มน้ำมันจะมีผลปาล์มน้ำมันบางส่วนร่วงหล่นอยู่บริเวณพื้นดินก่อนการเก็บเกี่ยวและจะทำให้เปลือกนอกถูกสัตว์กินไปบ้าง เน่าเปื่อยบ้าง ซึ่งไม่สามารถจำหน่ายได้ ซึ่งผู้ประดิษฐ์ได้มีแนวคิดที่จะนำผลปาล์มน้ำมันดังกล่าวมาประดิษฐ์เป็นมดและนำมดที่ประดิษฐ์ได้นั้นมาจัดใส่ตู้โชว์(เพื่อเพิ่มคุณค่าของผลงาน) ซึ่งสามารถจำหน่ายและสร้างรายได้ให้กับผู้ประดิษฐ์ โดยผู้ซื้อสามารถซื้อไปใช้ตกแต่งบ้าน วางหน้ารถ ผู้ประดิษฐ์จึงจัดทำงานวิจัยนี้ขึ้นมา เพื่อศึกษาค้นคว้าขั้นตอนและเทคนิคการทำมดจากเมล็ดปาล์มน้ำมัน ซึ่งการประดิษฐ์มดจากเมล็ดปาล์มน้ำมันเป็นศาสตร์ที่น่าสนใจ โดยผู้ประดิษฐ์นั้นจำเป็นจะต้องทำการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในด้านการเลือกขนาดเมล็ดปาล์มน้ำมัน เพื่อมาประดิษฐ์เป็นรูปร่างของมด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ใช้เมล็ดปาล์มน้ำมันที่มีรูปทรงที่แตกต่างกันมาประกอบเป็นชิ้นงานที่มีรูปร่างเหมือนมด
2. ผลงานมีผิวเรียบ มีความแข็งแรง เก็บไว้ได้นาน
1. ใช้จำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประดิษฐ์
2. ใช้ตกแต่งบ้าน วางหน้ารถ เพื่อเพิ่มความสวยงาม
3. สามารถนำส่วนของผลปาล์มน้ำมันที่ไม่สามารถจำหน่ายได้มาสร้างชิ้นงานที่มีคุณค่า