นมถั่วดาวอินคา

วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1. ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อนมถั่วดาวอินคา 2. เพื่อนำเมล็ดดาวอินคามาใช้ให้เกิดประโยชน์ 3. เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ต่อไป 4. เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าในท้องถิ่น และเป็นทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุที่รักสุขภาพ เครื่องมือที่ใช่ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ผลการวิจัยมีดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 30 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60 เป็นเพศชาย ร้อยละ 40 ความพึงพอใจความเข้มข้นของนมถั่วดาวอินคา ค่า x ̅ 4.93 ระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับ มากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

นมถั่วดาวอินคา เป็นน้ำนมที่ได้สกัดมาจากเมล็ดของถั่วดาวอินคา ซึ่งในเมล็ดถั่วดาวอินคามีคุณค่าทางอาหารและสรรพคุณที่มีประโยชน์มากมาย เช่น ช่วยในการบำรุงสมอง เพิ่มความจำ ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ มีกรดไขมันจำเป็น (โอเมก้า 3,6,9) ช่วยลดคอเลสเตอรอล ซ่อมแซมและฟื้นฟูชั้นใต้ผิวหนัง และมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอวัย เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่รักสุขภาพ สามารถดื่มตอนเช้าและระหว่างวันได้
นมถั่วดาวอินคา เป็นน้ำนมที่ได้สกัดมาจากเมล็ดของถั่วดาวอินคา ซึ่งในเมล็ดถั่วดาวอินคามีคุณค่าทางอาหารและสรรพคุณที่มีประโยชน์มากมาย เช่น ช่วยในการบำรุงสมอง เพิ่มความจำ ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ มีกรดไขมันจำเป็น (โอเมก้า 3,6,9) ช่วยลดคอเลสเตอรอล ซ่อมแซมและฟื้นฟูชั้นใต้ผิวหนัง และมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอวัย เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่รักสุขภาพ สามารถดื่มตอนเช้าและระหว่างวันได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว วรรณิศา บุตรหลังอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2นาง ปวีณา ลีลาประศาสน์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3นางสาว วนัญชนา เชิงดีสามัญ
4นาย ชนะชัย สุวรรณชลสามัญ
5นางสาว สุมาลี หมินหมันคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จุวัยนีห์ พยัฆวัลย์ปวช.
2นาย ภัทร รักษายศปวช.
3นางสาว อลิสา หมานเสบปวส.