กรรไกรฉลาด

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพื่อสร้างกรรไกรฉลาดเพื่อหาประสิทธิภาพและศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้กรรไกรฉลาดประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นครู นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคกระบี่จำนวน 15 คน บุคคลทั่วไป และผู้ขายไส้กรอก จำนวน 5 คน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่รวมทั้งหมด 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้แก่ กรรไกรฉลาดแบบฟอร์มการเก็บข้อมูล จากผลการทดลองและการหาประสิทธิภาพ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้กรรไกรฉลาดค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ ดำเนินการทดลองโดยผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้พร้อมเก็บข้อมูล นำผลมาทำการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยมีดังนี้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพื่อสร้างกรรไกรฉลาดเพื่อหาประสิทธิภาพและศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้กรรไกรฉลาดประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นครู นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ จำนวน 15 คน บุคคลทั่วไป และผู้ขายไส้กรอก จำนวน 5 คน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ รวมทั้งหมด 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้แก่ กรรไกรฉลาดแบบฟอร์มการเก็บข้อมูล จากผลการทดลองและการหาประสิทธิภาพ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้กรรไกรฉลาด
การสร้างกรรไกร ฉลาด ครั้งนี้มีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้
1 ได้รูปแบบเครื่องมือที่ใช้ในการหยิบ ตัด วัตถุ แบบใหม่
2 เพิ่มความพึงพอใจในการหยิบ ตัด วัตถุต่าง ๆ
3 ลดการเกิดอุบัติเหตุในการหั่นวัตถุต่าง ๆ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จิรนันท์ เสนีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง สิริบูรณ์ ไร่ใหญ๋พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว สุตาวรรณ นิ่มเกียรติวงศ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว วิมลวรรณ มดคันสามัญ
5นาย สมชาย ไชยบุตรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ทัจฐนีย์ เกิดสุขปวช.
2นางสาว ปริชญา ไร่ใหญ่ปวช.
3นางสาว สายฝน สูทอกปวช.
4นาย วริทธิ์ธร บัวทองปวช.
5นางสาว วิรากานต์ เจ้าสวนปวช.
6นาย นัทธ์ชนัน ไชยบุตรปวช.
7นางสาว นวพร ไชยชิตปวส.
8นาย ศิริชัย ทองขยันปวส.
9นาย ปัทมาวดี ปานมาตปวส.
10นางสาว ชุตาภรณ์ เดชมากปวส.