พัดลมไฮบริด

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

พัดลมไฮบริดสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้จริง ทำให้ลดการใช้พลังงาน นักเรียนผู้วิจัยสามารถเผยแผ่ให้กับเพื่อนนักเรียนภายในสถานศึกษา และตามหมู่บ้าน เกิดการพัฒนาและการค้าขาย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

พัดลมไฮบริดสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้า

ลดการใช้ปริมาณไฟฟ้า

ประหยัดค่าไฟฟ้า
พัดลมไฮบริดสามารถประหยัดพลังงานได้จริง จากการเลือกใช้พลังงาน 2 แหล่งจ่าย เมื่อใชงานครั้งแรกจะใช้พลังงานจากไฟฟ้า 220VAC และเมื่อพลังงานในแบตเตอรี่ถึงเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ภาคคอนโทรลจะทำการเลือกใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ และเมื่อแบตเตอรี่มีพลังงานต่ำถึงเกณฑ์ที่กำหนด ภาคคอนโทรลจะทำการเลือกใช้พลังงานจากไฟฟ้า 220VAC ซึ่งจะวนไปจนกว่าจะปิดสวิทช์เลิกใช้งาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นปคณ ฉิมช้างอุตสาหกรรม
2นาย สหรัฐ ถูกจิตรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เทพประทาน เพลิศจันทึกปวช.
2นาย ทรงชัย สาระบูรณ์ปวช.
3นาย นันทวุฒิ แซ่โง้ยปวช.