Helmet Security

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ศาลินีย์ ไชยบุตรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว เจนจิรา ศิริรักษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว จรรยารักษ์ คงเด็ดพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วศิน หนูคลิ้งปวส.
2นางสาว อาทิญา เทพทองปวส.
3นางสาว เทพธิดา พรหมเงินปวส.
4นางสาว สุดารัตน์ หนูนวลปวส.
5นาย ธรรมรัตน์ ขวัญแก้วปวส.
6นางสาว สุภาวดี หนูแก้วปวส.
7นางสาว ศศินา นิ่มครปวส.
8นาย บำรุงศักดิ์ รักแก้วปวส.

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยเกิดขึ้นมาก เกิดจากผู้ขับขี่ผู้โดยสารไม่สวมหมวกนิรภัย ซึ่งการสวมหมวกนิรภัยจะช่วยป้องกันการสูญเสียชีวิต ช่วยลดระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บได้ ผู้วิจัยจึงได้สร้าง สิ่งประดิษฐ์ Helmet Security ระบบตรวจจับการสวมใส่หมวกนิรภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา Helmet Security ระบบตรวจจับการสวมใส่หมวกนิรภัย ศึกษาการเขียนโปรแกรมการตรวจจับการสวมหมวกนิรภัย และหาประสิทธิภาพของ Helmet Security ระบบตรวจจับการสวมใส่หมวกนิรภัย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สิ่งประดิษฐ์ Helmet Security ระบบตรวจจับการสวมใส่หมวกนิรภัย มีคุณลักษณะในการตรวจจับการสวมหมวกนิรภัย โดยมีประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุขณะขี่รถจักรยานยนต์ ในกรณีไม่สวมหมวกนิรภัยจะไม่สามารถสตาร์ทรถจักรยานยนต์ได้
สิ่งประดิษฐ์ Helmet Security ระบบตรวจจับการสวมใส่หมวกนิรภัย มีประโยชน์ต่อผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการลดความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุ และยังส่งเสริมให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์หันมาสวมหมวกนิรภัยมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการป้องกันรถจักรยานยนต์ ในกรณีไม่สวมหมวกนิรภัย จะไม่สามารถสตาร์ทรถจักรยานยนต์ได้