ระบบตรวจข้อสอบ Flubaroo ออนไลน์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.อ. รามิน แสงประดิษฐ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว กาญจนา เรืองสมบัติพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วีระศักดิ์ กองลีปวช.
2นางสาว นิดา ผาจวงปวช.
3นางสาว สุมินตา ศิริภาปวช.

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว เรื่อง ระบบตรวจข้อสอบ Flubaroo ออนไลน์ เป็นการนำเอาโปรแกรมที่มีอยู่ในระบบ Google Apps มาใช้งานให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น โดยการใช้งานโปรแกรมร่วมกันระหว่างโปรแกรม Google Form และโปรแกรม Flubaroo ซึ่งครูผู้สอนสามารถกำหนดข้อสอบหรือตั้งโจทย์ได้ทุกรูปแบบ และสามารถตรวจข้อสอบได้ทันทีที่นักเรียนนักศึกษาทำข้อสอบเสร็จ โดยมีวัตถุประสงค์ 1.)เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับครูผู้สอนได้ตรวจข้อสอบออนไลน์ 2.)เพื่อให้ครูได้รู้คะแนนสอบของนักเรียนนักศึกษาหลังจากทำข้อสอบได้เสร็จทันที 3.)เพิ้อให้ครูกำหนดระยะเวลาในการเปิด/ปิดข้อสอบออนไลน์ได้ 4.)เพื่อให้ครูได้กำหนดข้อสอบหรือตั้งโจทย์ได้ทุกรูปแบบ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นการนำเอาโปรแกรมที่มีอยู่ในระบบ Google Apps มาใช้งานให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น โดยการใช้งานโปรแกรมร่วมกันระหว่างโปรแกรม Google Form และโปรแกรม Flubaroo ซึ่งครูผู้สอนสามารถกำหนดข้อสอบหรือตั้งโจทย์ได้ทุกรูปแบบ และสามารถตรวจข้อสอบได้ทันทีที่นักเรียนนักศึกษาทำข้อสอบเสร็จอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำ