เครื่องวัดความอุดตันของไส้กรองอากาศรถยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย รุ่ง ชมภูมิ่งอุตสาหกรรม
2นาย ชิษณุพงศ์ ประดาวงศ์อุตสาหกรรม
3นาย อรรถกร หมอเอ็ดอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย คุณัฐ ดวงจิตรปวส.
2นาย ราเชนฐ์ ลุงยาดปวส.

วิทยาลัยการอาชีพฝาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การบำรุงรักษารถยนต์ทุกครั้งต้องมีการตรวจเช็คระบบกรองอากาศเพื่อให้การทำงานของเครื่องยนต์มีสมรรถนะ การทำงานเต็มประสิทธิภาพแต่การตรวจเช็คทุกครั้งช่างบริการหรือเจ้าของรถยนต์ตัดสินใจไม่ได้ว่าไส้กรองสมควรเปลี่ยนหรือ ไม่จึงได้มีแนวคิดสร้างเครื่องวัดความอุดตันของไส้กรองอากาศรถยนต์ ทำให้สามารถตรวจสอบไส้กรองรถยนต์ได้ว่ามี ความอุตันมากหรือน้อยอยู่ในค่าที่กำหนดหรือไม่ช่างบริการหรือเจ้าของรถสามารถนำข้อมูลการวัดประกอบการตัดสิน ใจได้ว่าควรเปลี่ยนไส้กรองอาการหรือไม่เปลี่ยนได้ทันที

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องวัดความอุดตันของไส้กรองอากาศรถยนต์ช่วยให้ช่างบริการหรือเจ้าของรถสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการวัด ประกอบการพิจารณาตัดสินใจได้ ว่าควรเปลี่ยนไส้กรองอาการหรือไม่เปลี่ยนได้ทันทีเครื่องวัดความอุดตันของไส้กรอง
อากาศรถยนต์ออกแบบเครื่องวัดความอุดตันของไส้กรองอากาศรถยนต์ให้สามารถอำนวยความสะดวกให้กับช่างบริการและเจ้าของรถยนต์ในการบำรุงรักษารถยนต์ของลูกค้าหรือของตัวเอง
1.สามารถวัดความอุดตันของไส้กรองอากาศรถยนต์
2.สามารถนำข้อมูลการตรวจวัดไปประกอบการพิจารณาเพื่อเปลี่ยนไส้กรองอากาศรถยนต์