เครื่่องผลิตไฟฟ้าพลังงานจากวงล้อลูกตุ้มน้ำหนักร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

พลังงานไฟฟ้ามีความจำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ มากขึ้นจึงมีการหาแหล่งพลังงานต่างๆ เช่น พลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานความร้อนร่วม เป็นต้น มาใช้ประโยชน์เพื่อนำมาใช้ในระบบไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะสร้างสิ่งประดิษฐ์ เครื่องผลิตไฟฟ้าพลังงานจากวงล้อลูกตุ้มน้ำหนักร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างพลังงานไฟฟ้าได้สูงสุดเก็บเกี่ยวพลังงานให้ได้มากที่สุดและสามารถผลิตไฟฟ้าได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา ตามความต้องการโดยนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ในทางฟิสิกส์ ให้สามารถผลิตไฟฟ้ากระแสตรงได้ตลอดเวลาไม่มีข้อจำกัด เพื่อชาร์ทแบตเตอรี่ 12 โวลท์ แล้วนำไปใช้งานเป็นพลังงานทดแทนต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นเครื่องจักรกลที่ใช้ผลิตไฟฟ้า ที่แรงดันไฟฟ้า 16-20 โวลท์ เพื่อใช้เป็นพลังงานทางเลือก
1.สามารถผลิตไฟฟ้าเพื่อชาร์ทแบตเตอรี่ 12 โวลท์ได้ทุกที่ทุกเวลา เช่น เกาะ ภูเขา อุทยาน ฯ
2.สามารถใช้เป็นพลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทนได้
3.ติดตั้งได้สะดวก ใช้งานง่าย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย รัฐพงษ์ จันทร์คงอุตสาหกรรม
2นาย สุรเชรษฐ์ ทองเพิ่มอุตสาหกรรม
3นาย นันทวิชญ์ สุวรรณรัตน์อุตสาหกรรม
4นาย อากรกิจ ธาระปรีชากุลอุตสาหกรรม
5นางสาว กานต์กมล มาศภูมิอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พัฒนากร ส่งบำเพ็ญปวส.
2นาย ภานุพงศ์ แก้วศรีนวลปวส.
3นาย วงศธร สุขนิตย์ปวส.