หม้อต้มน้ำร้อนความจุ 20 ลิคร ระบบแบ่งน้ำให้ความร้อน

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

หม้อต้มน้ำร้อนที่ใช้ในการประชุม มีความจุ 20 ลิตร ขึ้นไป ในการชงกาแฟ จะใช้กำลังไฟฟ้า 2,500 วัตต์ น้ำร้อนที่อุณหภูมิ 75-80 องศาใช้เวลา 25-30 นาที คิดเป็นอัตราการใช้พลังงานเท่ากับ 1.25 ยูนิต ซึ่งเป็นพลังงานที่ใช้ในการต้มน้ำร้อนหนึ่งครั้ง จากปัญหาดังกล่าวคณะผู้จัดสร้างสิ่งประดิษฐ์ จึงมีแนวคิดที่จะสร้างหม้อต้มน้ำร้อน ความจุ 20 ลิตร ระบบแบ่งน้ำให้ความร้อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหม้อต้มน้ำร้อนความจุ 20 ลิตร ให้ใช้กำลังไฟฟ้าเพียง 600 วัตต์ น้ำร้อนที่อุณหภูมิ 75-80 องศา ใช้เวลาต้มน้ำ 4 นาที คิดเป็นอัตราการใช้พลังงานเท่ากับ 0.04 ยูนิต ซึ่งสามารถลดอัตราการค่าพลังงานในการใช้หม้อต้มน้ำร้อนในการประชุมแต่ละครั้งได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นเครื่องทำน้ำร้อนที่มีความจุ 20 ลิตรที่ลดการใช้กระแสไฟฟ้าและเวลาในการต้ม
1. ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบได้ 60-70 เปอร์เซนต์
2. นำไปใช้งานตามสถานที่การประชุม อบรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นันทวิชญ์ สุวรรณรัตน์อุตสาหกรรม
2นาย ธรรมนูญ บุญชูอุตสาหกรรม
3นาย รัฐพงษ์ จันทร์คงอุตสาหกรรม
4นาย อากรกิจ ธาระปรีชากุลอุตสาหกรรม
5นางสาว กานต์กมล มาศภูมิอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศิลปชัย รอดจันทร์ปวส.
2นาย สรวิชญ์ ขนุนอ่อนปวส.
3นาย ชญานนท์ เพ็งสกุลปวส.