โถปัสสาวะตรวจสุขภาพชาย

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

เป็นโถปัสสาวะสำหรับผู้ชาย ที่ใช้ตรวจค่า Ph ของปัสสาวะและประมวลผลจำแนกช่วงของค่าความเป็นกรด-ด่าง แล้วตรวจผล แสดงเป็นเสียงที่บันทึกไว้ ได้แก่ ร่างกายปกติ (Ph 5.5-7) ร่างกายผิดปกติ (ต่ำกว่า ph 0.45) เป็นการตรวจสุขภาพเบื้องต้น เมื่อปัสสาวะของตนเองผิดปกติ ก็สามารถรู้ได้ว่าเราจะต้องไปยังสถานพยาบาล หรือโรงพยาบาลเพื่อทำการตรวจร่างกายอย่างละเอียดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกครั้ง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นโถปัสสาวะที่ใช้ตรวจสุขภาพชายเบื้องต้น โดยวิเคราะห์อาการเป็นเสียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1.ใช้สำหรับตรวจร่างกายเบื้องต้นด้วยตนเองเพื่อเตือนให้ผู้ใช้โถปัสสาวะได้รู้สุขภาพของตนเอง
2.เพื่อพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย รัฐพงษ์ จันทร์คงอุตสาหกรรม
2นาย นันทวิชญ์ สุวรรณรัตน์อุตสาหกรรม
3นาย สุรเชรษฐ์ ทองเพิ่มอุตสาหกรรม
4นาย อากรกิจ ธาระปรีชากุลอุตสาหกรรม
5นางสาว กานต์กมล มาศภูมิอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จิรานุวัฒน์ ท่าสว่างปวส.
2นาย ธวัชชัย ชอบทำกิจปวส.
3นาย ธีรยุทธ เกื้อมีปวส.