เครื่องทำน้ำอุ่นเพื่อบำบัดเท้า

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

เป้นเครื่องทำน้ำอุ่นเพื่อบำบัดเท้าสำหรับผู้ประสบอุบัติเหตูทางยานพาหนะซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทำให้เกิดการบาดเจ็บ แขนหัก ขาหักหรือพิการได้ โดยปกติการเข้าเฝือกนานๆ จะทำให้การไหลเวียนของโลหิตไม่สะดวก ทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนต่างๆ เกิดขึ้นได้ เช่น อาการเหน็บชา ขาดความรู้สึกการสัมผัส เป็นต้น คณะผู้จัดสร้างสิ่งประดิษฐ์จึงได้คิดสร้างเครื่องทำน้ำอุ่นเพื่อบำบัดเท้าขึ้นมาเพื่อทำให้อาการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุทุเลาเบาบางลง ลดอาการปวด หลังการผ่าเฝือกออก ทำให้อาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหายเร็วขึ้น เนื่องจากความร้อนของอุณหภูมิน้ำได้ทำให้การขยายตัวของหลอดเลือดขยายตัวได้ดียิ่งขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นเครื่องทำน้ำอุ่นระบบหมุ่นเวียนเพื่อช่วยบำบัตเท้าเพื่อให้อาการบาดเจ็บหายเร็วขึ้น
1.เพื่อลดอาการปวดหลังการผ่าเฝือกออกจากเท้า
2.ช่วยทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดียิ่งขึ้น
3.แผลจากการประสบอุบัติเหตุหายเร็วขึ้น
4.ใช้งานได้ง่าย สะดวก จากการควบคุมอุณหภูมิและการไหลเวียนของน้ำด้วยมือผู้ประสบภัยด้วยตัวเอง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย รัฐพงษ์ จันทร์คงอุตสาหกรรม
2นาย นันทวิชญ์ สุวรรณรัตน์อุตสาหกรรม
3นาย สุรเชษฐ ทองเพิ่มอุตสาหกรรม
4นาย อากรกิจ ธาระปรีชากุลอุตสาหกรรม
5นางสาว กานต์กมล มาศภูมิอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุทิน พุทธวงศ์ปวส.
2นาย อนันตศักดิ์ ธรฤทธิ์ปวส.