ชุดเก้าอี้ D.I.Y.

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จริยา ใจกล้าพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว อัจฉรา จงสุขสันติกุลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชลสยาม ชาวเทิงปวช.
2นางสาว หิรัณยา วงศ์เจริญปวช.
3นางสาว อรวรรณ แซ่ย่างปวช.

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ในชีวิตประจำวันของเรานั้นเกี่ยวข้องกับพลาสติกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการอุปโภค บริโภค จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการใช้ขวดพลาสติกเป็นจำนวนมากซึ่งขวดพลาสติกต้องใช้ระยะเวลายาวนานในการย่อยสลาย จากปัญหาดังกล่าว ทางคณะผู้จัดทำจึงได้คิดที่จะประดิษฐ์เก้าอี้จากขวดพลาสติกขึ้น เพื่อต้องการที่จะลดขยะภายในท้องถิ่น และเพื่อนำขยะไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถแก้ไขปัญหาจากขวดพลาสติกได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ขวดพลาสติกมีการแปรสภาพและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างหลากหลาย ในการนำไปประยุกต์เป็นเครื่องใช้ต่างๆ
1 เพื่อลดปริมาณขยะในท้องถิ่น
2 เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
3 เพื่อนำขวดพลาสติกมาใช้ให้เกิดประโยชน์