ตุ๊กตาดับกลิ่นไล่แมลง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อมรเทพ ศุภศิริภิญโญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว นฤมล มีประเสริฐพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว น้ำฝน พรรณขามปวส.
2นางสาว สุชาวลี เทพรักษาปวส.
3นางสาว ยุพิน แซ่จางปวส.
4นางสาว อัญธิกา โอกาศปวส.

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบันมีธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟเพิ่มขึ้นมาก กากกาแฟซึ่งมีคุณสมบัติดูดซับกลิ่นได้ดีอีกทั้งยังมีคุณสมบัติไล่แมลงที่ไม่พึงปรารถนาได้อีก และพบเห็นโดยทั่วไปยังไม่มีผู้ที่คิดทำเพื่อเป็นธุรกิจ ทางทีมงานจึงได้คิดและทดลองประดิษฐ์ให้ออกมาในรูปเป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้หรือประกอบได้แบบอเนกประสงค์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้ดูดซับกลิ่น และไล่แมลง
1. เพื่อดับกลิ่นอเนกประสงค์
2. เพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียนให้แก่นักเรียน นักศึกษา
3. เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชย์