ปลั๊กตัดไฟฟ้าผ่านแอพพลิเคชั่นกึ่งอัตโนมัติ

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบันการใช้งานปลั๊กไฟในแบบปกติทั่วไปมีข้อจำกัดมากมายเช่นเวลาใช้งานแล้วลืมถอดปลั๊กผู้ใช้งานก็ต้องกลับมาถอดปลั๊ก และถ้ามีเด็กเล็กอยู่ที่บ้านก็อาจเป็นอันตรายได้ถ้าเด็กไปสัมผัสโดยตรง ทางผู้วิจัยจึงได้นำปัญหานี้มาวิเคราะห์และหาวิธีการแก้ปัญหาได้ข้อสรุปว่าจะนำปลั๊กไฟแบบทั่วไปมาควบคุมการเปิด-ปิดผ่านทางมือถือเพื่อความสะดวกสะบายกับผู้ใช้งาน ที่จะสามารถเปิด-ปิดปลั๊กไฟแบบทั่วไปได้ทางมือถือของผู้ใช้งานเอง และยังเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานที่มีเด็กเล็กอยู่ที่บ้านเราก็สามารถปิดปลั๊กไฟเพื่อตัดไฟฟ้าได้ก่อนจะเกิดอันตราย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1 เพื่อศึกษาระบบการควบคุมไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลท์ด้วยมือถือ
2 เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ควบคุมไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลท์ด้วยมือถือ
3 เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ปลั๊กตัดไฟฟ้าผ่านแอพพลิเคชั่นกึ่งอัตโนมัติ
1 ปลั๊กตัดไฟฟ้าผ่านแอพพลิเคชั่นกึ่งอัตโนมัติสามารถควบคุมไฟฟ้า 220 โวลท์
ได้ทางมือถือ
2 ปลั๊กตัดไฟฟ้าผ่านแอพพลิเคชั่นกึ่งอัตโนมัติสามารถเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน
3 ปลั๊กตัดไฟฟ้าผ่านแอพพลิเคชั่นกึ่งอัตโนมัติสามารถสามารถเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานที่มีเด็กหรือลูกได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กีรติ บุญเรืองอุตสาหกรรม
2นาย สุปัญญา นาคมากอุตสาหกรรม
3นาย ปรเมศวร์ กาวีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จิรวัฒน์ พุ่มบัวปวช.
2นาย ธุวานนท์ เมืองวงษ์ปวช.
3นาย นิติภูมิ สร้างวัดปวช.
4นาย จีรนันท์ ดิระพันธ์ปวช.
5นาย วรวุฒิ ขุุมทรัพย์ปวช.
6นางสาว ภัครมัย งามประเสริฐปวส.