เครื่องย่อยอาหารเพื่อเกษตรกร

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีพื้นที่การเพาะปลูกเป็นจำนวนมาก ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม ด้านการเลี้ยงสัตว์เพื่อนำไปจำหน่ายหารายได้เลี้ยงครอบครัว พื้นที่บางส่วนจึงนำมาทำการปลูกพืชเพื่อเป็นอาหารของสัตว์ ได้บริโภคตามความเหมาะสม อาทิ วัว โค กระบือ หมู เป็นต้น และส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการบริโภคของสัตว์ คือ พืชที่นำมาปลูกหรือหาได้ตามธรรมชาติ อาทิ ต้นหญ้าเนเปียร์ ต้นกระถิน ต้นข้าวโพด ต้นกล้วย และนำมาเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่สัตว์จะเลือกบริโภคเฉพาะส่วนปลายที่อ่อนๆ ของพืช คงเหลือไว้แต่ส่วนที่สัตว์ไม่สามารถเคี้ยวได้หรือเคี้ยวลำบากและต้องทิ้งในส่วนนี้ไป ซึ่งทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากร สร้างความเสียหายและขาดทุนต่อเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์เป็นอย่างมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1 เครื่องย่อยอาหารสัตว์เพื่อเกษตรกร สามารถย่อยอาหารสัตว์ที่เป็นพืชได้อย่างรวดเร็ว
2 ช่วยเพิ่มปริมาณของอาหารได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของสัตว์
3 สามารถเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ได้เป็นจำนวนมาก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. โอเติ้น หวยครบุรีอุตสาหกรรม
2นาย พัฒนา ศรีธารามอุตสาหกรรม
3นางสาว ยวนใจ ดวงพรมสามัญ
4นาย พงศกร พันธนิติอุตสาหกรรม
5นาย ประกิต บับพานอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จักรพงษ์ ภูตนปวส.
2นาย จักรกรินทร์ ดีเลือกปวส.
3นางสาว ภัครมัย งามประเสริฐปวส.
4นาย จิราวุฒิ พิมพ์อารัญปวส.
5นาย ประเดิมชัย ประสงใดปวส.