ตู้เพาะเห็ดถั่งเช่าควบคุมอุณหภูมิผ่านสมาร์ทโฟน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชลพรรษ บทมาตรอุตสาหกรรม
2นาย กิตติทัช วาดโคกสูงสามัญ
3นางสาว รุจา สุวรรณสุขอุตสาหกรรม
4นางสาว สุกัญญา ขุนประเสริฐสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นลิน ธิติธรรมมงคลปวช.
2นาย พีรพัฒน์ ชูโฉมปวช.
3นางสาว ดารุณี ศิริมาปวช.
4นาย พิชญากร กองเกิดปวช.
5นางสาว ปรียาภัทร เตชนันท์ปวช.
6นางสาว ปริญญาฉัตร ภาษิตปวช.
7นาย ไพศาล สิริพงศ์พันธ์ปวช.
8นางสาว นวพรรษ อาจปานกลางปวช.
9นาย ณัฐกรณ์ ทับทีปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษาดำเนินการจัดทำสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาประดิษฐ์คิดค้นผลงานสิ่งประดิษฐ์ โดยอาศัยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรม และทักษะวิชาชีพพื้นฐาน คณะผู้วิจัยจึงได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ ตู้เพาะเห็ดถั่งเช่าควบคุมอุณหภูมิผ่านสมาร์ทโฟน เนื่องจากเห็ดถั่งเช่าเป็นพืชเศรษฐกิจและมีความต้องการในตลาดมาก ส่งผลให้ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศมากเช่นกัน ทางคณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นว่าหากประเทศไทยสามารถปลูกเห็ดถั่งเช่าได้เองจะสามารถประหยัดค่าขนส่งได้ คณะผู้จัดทำจึงคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ ตู้เพาะเห็ดถั่งเช่าควบคุมอุณหภูมิผ่านสมาร์ทโฟนขึ้นมา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ตู้เพาะเห็ดถั่งเช่าควบคุมอุณหภูมิผ่านสมาร์ทโฟน สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นผ่านสมาร์ทโฟนได้ทุกสถานที่