เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากพัดลมระบายอากาศ

วิทยาลัยการอาชีพฝาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

เพื่อผลิตเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากพัดลมระบายอากาศ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้ากระแสสลับและนำพลังงานกลจากพัดลมระบายอากาศกลับมาใช้ใหม่ การใช้งานพัดลมระบายอากาศในปันจุบัน โดยจะมุงเน้นไปในส่วนของพัดลมระบายอากาศที่มีการติดตั้งในห้องน้ำจะใช้พลังงานไฟฟ้าจ่ายให้กับพัดลมระบายอากาศเพียงจุดเดียว ส่วนหลอดไฟนั้น จะเป็นหลอดไฟ LED กระแสตรง โดยติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต่อกับพัดลมระบายอากาศเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเก็บไว้ที่แบตเตอรี่อีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. สามารถลดค่าไฟฟ้าในครัวเรือนได้
2. สามารถประหยัดพลังงานในการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและห้องน้ำสาธารณะได้
3. สามารถนำพลังงานกลที่ได้จากพัดลมระบายอากาศ มาใช้เป็นพลังงานทดแทนในการใช้ไฟฟ้าได้ และนำไปสู่การพัฒนาในอนาคต
4.ได้ชุดผลิตไฟฟ้าจากพลังงานกลของพัดลมดูดอากาศ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พงศธร อิ่นแก้วอุตสาหกรรม
2นาย มงคล ไชยเชษฐอุตสาหกรรม
3นาย อดิศร ฐิติธรรมรัตน์อุตสาหกรรม
4นาย จักรวี สมศักดิ์ตระกูลอุตสาหกรรม
5นาย คฑาวุธ ดวงชาคำอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนกร โกมดปวช.
2นาย เอกภพ แก้วเมืองปวช.