USB PC Scope

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ไพรัตน์ ผลศิริอุตสาหกรรม
2นาย นพพร ก๊กเฮงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จุไรรัตน์ จันทะนนตรีปวส.
2นาย ศฤงคาร พุทธมาตย์ปวส.
3นาย นเรนทร์ วงค์แก้วปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

เป็นการสร้าง Oscilloscope โดยการผสมผสานระหว่าง Processing ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกลู AVR ร่วมกับ โปรแกรมในคอมพิวเตอร์แสดงผล จากนั้นใช้โพรบที่สร้างไว้บนชุด Processing ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกลู AVR ไว้วัดวงจร โดยใช้ADC อ่านค่าที่ได้ แล้วส่งข้อมูลไปยัง PC โดยใช้การติดต่อผ่าน USB Serial Port

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ช่วยให้สามารถซูมดูสัญญาณของวงจรได้ชัดเจน
สามรถวัดสัญญาณไฟฟ้าพื้นฐาน คาบเวลา แรงดันไฟฟ้า