ระบบบริหารจัดการร้านซ่อมอุปกรณ์ไอที ไทยเเลนด์ 4.0

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ภานุกร อ่อนประสงค์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง ศรีวรรณ ชูมีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว วิภาดา สายช่วยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย เดชาภพ ศรีพิทักษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว กัลยา เก็มเบ็ญหมาดพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว มนทิราลัย เทพสงปวช.
2นางสาว พิชชา สงนุ้ยปวช.
3นาย คมกริช ขุนจบปวช.
4นางสาว สุธาธาร หนูมาปวส.
5นาย สิทธิพร สงยอดปวส.
6นาย ชนะชัย สังข์ทองปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องระบบบริหารจัดการร้านซ่อมอุปกรณ์ไอที ไทยแลนด์ 4.0 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างระบบ บริหารจัดการร้านซ่อมอุปกรณ์ไอที ไทยแลนด์ 4.0 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการร้านซ่อมอุปกรณ์ ไอที ไทยแลนด์ 4.0 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจจากการใช้งานระบบบริหารจัดการร้านซ่อมอุปกรณ์ไอที ไทยแลนด์ 4.0 ผลการวิจัย ผลการหาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการร้านซ่อมอุปกรณ์ไอที ไทยแลนด์ 4.0 พบว่าผู้เชี่ยวชาญ ประเมินประสิทธิภาพการใช้งานของระบบฯ โดยภาพรวมระบบฯมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.54 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 และผลการศึกษาความพึงพอใจการใช้ระบบบริหารจัดการ ร้านซ่อมอุปกรณ์ไอที ไทยแลนด์ 4.0 พบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจหลังทดลองการใช้งานระบบฯ โดยภาพรวม ระบบฯมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.49 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ทำการบันทึกใบสั่งงานซ่อม รับงานซ่อมของช่างเทคนิค ส่งซ่อมต่อเคลม ตรวจสอบผู้รับผิดชอบงานซ่อม และลูกค้า
ยังสามารถติดตามผลการซ่อมโดยการเช็คสถานะการซ่อม หรือ Chat Online สอบถามการซ่อมผ่านหน้าระบบฯทั้งนี้
ระบบยังสามารถออกรายงานผลต่างๆ เช่น รายงานการปฏิบัติงานซ่อมของพนักงานช่าง รายงานผลรายได้จากการซ่อม
ระบบบริหารจัดการร้านซ่อมอุปกรณ์ไอที Thailand 4.0 เป็นระบบสำหรับรับงานซ่อมอุปกรณ์ไอทีทุกชนิด