SUPHATTRALAND MINI GAME

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ณัฐณิชา จันทร์โพธิ์ทองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว แพรวพรรณ ในเมืองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง เกศนีย์ แก่กล้าพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชาคริต ปั้นทองปวช.
2นาย ณัฐภัทร วงเวียนปวช.
3นาย ตรีทเศศ มิ่งคะโณปวช.
4นาย กันท์รากร สง่าปวช.
5นาย วาทศิลป์ อินทาปวส.
6นาย ปฏิภาณ ดวงจันทร์ปวส.
7นาย พนมพร เพ็ชรัตน์ปวส.
8นางสาว ภัทราวดี พงษ์เกิดปวส.

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

เนื่องด้วยมนุษย์ส่วนใหญ่ได้มีการใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในเชิงธุรกิจ การปฏิบัติงาน การสื่อสาร การอำนวยความสะดวก ความบันเทิงต่างๆ ต่างก็มีเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น ซึ่งโดยส่วนมากจะในทางการสื่อสารและความบันเทิงโดยส่วนมาก ไม่ว่าจะเป็นการเล่นโซเชียลเน็ตเวิคร์ หรือการเล่นเกม ที่ทำให้เกิดความสนุกสนาน และการดึงดูดความน่าสนใจด้วยเหตุผลนี้ ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะออกแบบเกมในส่วนของ สวนสุภัทราแลนด์ เพื่อตอบสนองความต้องการต่อกลุ่มบุคคลที่สนใจจะเข้าเยี่ยมชมสวยสุภัทราแลนด์ในรูปแบบเกม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สุภัทราแลนด์มินิเกม เป็นเกม 3D Animation เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในสวนสุภัทราแลนด์