Super Cake แป้งเค้กสำเร็จรูปสำหรับทำเค้กถ้วยกาแฟในไมโครเวฟ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันรูปแบบการดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี มีผลให้รูปแบบการดำเนินชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งเวลากลายเป็นข้อจำกัดในการดำเนินชีวิต ทำให้ชีวิตมีความเร่งรีบ จึงทำให้ไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มากเท่าที่ควร ในบางครั้งอาจจะทำให้ผู้คนพลาดมื้ออาหารบางมื้อไปด้วยเงื่อนไขของเวลา และความนิยมรับประทานอาหารประเภทเบเกอร์รี่ของผู้คนในปัจจุบัน จึงเป็นที่มาของ Super Cake แป้งเค้กสำเร็จรูปสำหรับทำเค้กถ้วยกาแฟในไมโครเวฟ เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อีกทางเลือกหนึ่งในการเลือกรับประทานอาหาร และได้รับความสะดวกต่อการบริโภคอาหาร เหมาะสำหรับชีวิตที่เร่งรีบ มีเพียงไมโครเวฟและใช้เวลาไม่กี่นาที่เท่านั้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ได้ผลิตภัณฑ์ Super Cake แป้งเค้กสำเร็จรูปสำหรับทำเค้กถ้วยกาแฟในไมโครเวฟ ทำให้ผู้บริโภคผู้บริโภคได้รับความ สะดวกแก่การบริโภค ทำง่าย รวดเร็ว รสชาติถูกปาก ในสภาวะที่เวลาที่เร่งรีบ ลดเวลาในการเตรียมอาหาร ประหยัดเวลาในการทำเค้ก กรรมวิธีที่ทำได้ง่าย เพียงฉีกซองผสมน้ำและนำเข้าไมโครเวฟเพียง 2-3 นาทีก็สามารถรับประทานได้ เหมาะสำหรับเป็นอาหารเช้าในเวลาที่รีบเร่งตอบโจทย์พฤติกรรมการบริโภคของผู้คนยุคปัจจุบัน เป็นผลิตภัณฑ์อีกทางเลือกหนึ่งที่สร้างความแตกต่าง รวมถึงกรรมวิธีใหม่ๆ ในการผลิตสำหรับภัณฑ์ ด้านเบเกอรี่ ราคาไม่สูงเกินไปเหมาะสำหรับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
1.เพื่อให้การทำผลิตภัณฑ์ Super Cake แป้งเค้กสำเร็จรูปสำหรับทำเค้กถ้วยกาแฟในไมโครเวฟเป็นเรื่องง่าย ประหยัดเวลา 2.ผู้บริโภคผู้บริโภคได้รับความสะดวกแก่การบริโภค ทำง่าย รวดเร็ว ในสภาวะที่เวลาที่เร่งรีบ ลดเวลาในการเตรียมอาหาร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ปภาวรินท์ นักธรรมาสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เพ็ญรดี โอมัลปวส.
2นาย ยงยศ กุณกูลปวส.