สบู่ล้างมือแบบพกพา ( Hand Soap )

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จริยาพร ยาหอมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ผกาแก้ว สวัสดีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พิมพกานต์ ล้อมบุญปวส.
2นางสาว พรชิตา สายทองปวส.
3นางสาว สุดารัตน์ เหลืองจันทึกปวส.
4นางสาว ปิยะนันท์ อินทองดีปวส.
5นางสาว สุกัญญา จานพงษ์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

สบู่ล้างมือเพื่อป้องกันและลดการแพร่เชื้อของเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคและไข้หวัดต่างๆ สิ่งประดิษฐ์นี้เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายโดยทำขึ้นมาเอง โดยไม่สิ้นเปลืองเงินกับการซื้อสบู่เหลวล้างมือฆ่าเชื้อโรค ทั้งนี้ยังสามารถนำไปขายเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวและสิ่งสำคัญยังได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้เรียนรู้และรู้จักวิธีการทำสบู่ล้างมือแบบพกพาอีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เพื่อเพิ่มกลิ่นหอมจากธรรมชาติและประโยชน์ของสมุนไพรที่นำมาทำสบู่
2. เพื่อศึกษากระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร่างสรรค์งานอย่างเป็นระบบและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
3. เพื่อใช้ประโยชน์จากสมุนไพรธรรมชาติให้ได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด
4. เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์สบู่ล้างมือแบบพกพา