กล่องยาเตือนความจำแบบอัจฉริยะชนิดต่อเนื่อง 7 วัน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ขจรศักดิ์ ศิริสุภาอุตสาหกรรม
2นาย มงคล ธุระอุตสาหกรรม
3นาย ธาดา อุ่นใจอุตสาหกรรม
4นาย สุริยะกิจ ศิริมงคลอุตสาหกรรม
5ว่าที่ ร.ต. ศักดิ์ณรงค์ ตัวลืออุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เกียรติศักดิ์ ร้อยหมื่นปวช.
2นาย ณรงค์วัฒน์ จิตร์มูลชัยปวช.
3นาย นิติพงษ์ ต่อรัตนไพบูลย์ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การรับประทานยาจะต้องอ่านข้อมูลที่กำกับไว้ในเอกสารกำกับยา เช่น เวลาที่รับประทาน วิธีการรับประทานก่อนหรือหลังอาหาร ปัญหาที่มักจะเกิดสำหรับบุคคลทั่วไปก็คือ การลืมรับประทานยาให้ตรงตามเอกสารกำกับยาหรือตามที่หมอสั่ง ทำให้การรักษาโรคต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ วิธีการป้องการลืมรับประทานยา ควรกินยาเวลาเดียวกันทุกวัน หรือกำหนดให้การกินยาสัมพันธ์กับกิจกรรมอื่น คือ การใช้กล่องยาเตือนความจำแบบ 7 วัน จะทำให้การรับประทานยาได้ถูกต้อง แม่นยำ ครบถ้วนทุกครั้ง ทำให้ปัญหาการลืมรับประทานยาหมดไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถแจ้งเตือนการรับประทานยาได้สูงสุด 7 ครั้งต่อวัน ภายในเวลา 24 ชั่วโมง แบบต่อเนื่อง 7 วัน โดยสามารถแจ้งเตือนเป็นระบบเสียง แสง และระบบไลน์
ทำให้ผู้ป่วยรับประทายาได้ตามตรงเวลา ทำให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจในการเตือนความจำของกล่องยาเตือนความจำแบบอัจฉริยะชนิดต่อเนื่องแบบ 7 วัน