เครื่องผลิตไฟฟ้าระบบ Flywheel

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชาคริต สุขสิงห์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เกียรติศักดิ์ บุ้งทิมปวช.

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การประหยัดพลังงานเป็นสิ่งที่ควรคานึงถึงต่ออุตสาหกรรมเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะงาน ทางด้านการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า โดยงานวิจัยนี้มุ่งเน้นการศึกษาการประหยัดพลังงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดแยกกระตุ้น เนื่องจากมอเตอร์ดังกล่าวมีใช้อย่างกว้างขวางพบได้ทั่วไปโดยเฉพาะในงานอุตสาหกรรมลากจูง เช่น รถไฟฟ้า เป็นต้น วิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้าสาหรับขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดแยกกระตุ้นในงานวิจัยนี้อาศัยการคานวนหาค่ากระแสไฟฟ้าสนามแม่เหล็กที่เหมาะสมที่นาให้เกิดพลังงานสูญเสียในมอเตอร์น้อยที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีความสามรถในการเพิ่มพลังงานไฟฟ้า
เพิ่มประสิทธิภาพของกระแสไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายการใช้กระแสไฟฟ้า
มีความสามรถในการเพิ่มพลังงานไฟฟ้า
เพิ่มประสิทธิภาพของกระแสไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายการใช้กระแสไฟฟ้า