ระบบควบคุมการการใช้พลังงานไฟฟ้าในวิทยาลัยการอาชีพมหาราชโดยใช้ internet of Things: IoT

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปราโมทย์ หล้าพิมพ์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุวิทย์ เมาะราษีปวช.

วิทยาลัยการอาชีพมหาราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

โครงงานนี้เสนอระบบควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยผ่านโมดูลรับส่งสัญญาณแบบไร้สาย คือ ซิกบี จะเป็นอุปกรณืที่สามารถทาไวร์เลสเซนเซอร์เน็ตเวริคทางานร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์และใช้บอร์ดรีเลย์เข้ามาควบคุมการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าได้แก่หลอดไฟและเครื่องปรับอากาศระบบนี้ สามารถบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานของอุปกรณืแต่ล่ะตัวได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถส่งสัญญาณเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในวิทยาลัยได้หากลืมปิดและออกจากวิทยาลัยไปแล้ว
เพิ่มประสิทธิภาพของกระแสไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายการใช้กระแสไฟฟ้า
สามารถส่งสัญญาณเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในวิทยาลัยได้หากลืมปิดและออกจากวิทยาลัยไปแล้ว
เพิ่มประสิทธิภาพของกระแสไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายการใช้กระแสไฟฟ้า