เครื่องอัดกระแทกถ่านแท่ง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กิตติกานต์ วรสิริประสิทธิ์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐวัฒน์ ดวงจันทร์ปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ปัจจุบันทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีการส่งเสริมในเรื่องพลังงานทดแทนอย่างจริงจัง โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ทางเลือกที่น่าสนใจของพลังงานทดแทนและเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพทั่วไปของประเทศ ด้วยการนาวัสดุเหลือใช้มาสับให้ละเอียดและนาเข้าเครื่องอัดกระแทกทาการแปรรูปจากเศษผงเป็นแท่งสามารถนากลับมาใช้ได้อีกครั้งอย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถแปรรูปสิ่งที่ไร้ประโยชน์จากที่มีในชุมชนนากลับมาใช้ได้อีกครั้งโดยมีประสิทธิภาพดีขึ้น
เพิ่มประสิทธิภาพของเศษถ่านให้ไม่สูญเปล่าไป
สามารถแปรรูปสิ่งที่ไร้ประโยชน์จากที่มีในชุมชนนากลับมาใช้ได้อีกครั้งโดยมีประสิทธิภาพดีขึ้น
เพิ่มประสิทธิภาพของเศษถ่านให้ไม่สูญเปล่าไป