ประดิษฐ์เครื่องพรวนดินแปลงผัก

เทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เมื่อก่อนนั้นเราใช้จอบในการพวนดิน ซึ่งต้องออกแรงมากและทำให้เสียเวลาในการพวนดินแปลงผัก ต่อมามีการพัฒนามีเครื่องพวนพรวนดินแบบ สายสะพาย และเดินตาม ดั้งนั้นคณะผู้จัดทำการประดิษฐ์เครื่องพรวนดินมาทดแทนแรงงานมนุษย์ เครื่องพรวนดินประกอบด้วย เครื่องยนต์เล็ก หัวพรวนดิน และอุปกรณ์อื่นๆ มาทดแรง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณสมบัติผลงาน เครื่องพรวนดินแปลงผัก มีประประสิทธิภาพในการใช้ทำงานได้
ใช้พรวนดินแปลงผักทดแทนแรงงานคน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สัน คนซื่ออุตสาหกรรม
2นาย สมชาย มูลตุ้ยอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย มงคล จะโบปวช.
2นาย ปฏิพล จะลาปวช.
3นาย ทวีชัย จะกะปวช.