อุปกรณ์แกะเปลือกไข่สด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธีรยุทธ จันทร์ลอยสามัญ
2นาย ธนกฤต วรรณธนสุทธิสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศรัณย์ ติดทะปวช.
2นาย เมธัส หลิวปวช.

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยความพึงพอใจในประสิทธิภาพการใช้งานของอุปกรณ์แกะเปลือกไข่สด ของนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยทดลองใช้กับร้านผู้ประกอบการ หรือวิสาหกิจชุมชน อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน จำนวน 3 แห่ง ใน 4 ด้าน คือ ด้านคุณสมบัติของสิ่งประดิษฐ์ ด้านความเหมาะสมของสิ่งประดิษฐ์ในการออกแบบ ด้านการใช้วัสดุผลิต และด้านคุณค่าของสิ่งประดิษฐ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความถี่ และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถแกะเปลือกไข่สด ได้รวดเร็ว มีความสะอาด และปลอดภัยในการแกะเปลือกไข่สด
1. ผู้ผลิต และผู้บริโภคได้ประกอบอาหาร หรือบริโภคอาหารที่สะอาด
2. ผู้วิจัยได้นำหลักวิชาการที่ได้ศึกษามาใช้แก้ไขปัญหาของกระบวนการปฏิบัติงาน
3. ลดปัญหาเศษเปลือกไข่ตกลงไปในภาชนะ หรือส่วนผสมที่ใช่ในการประกอบอาหารต่างๆ และมีความสะอาดมากกว่าเดิม